Sociaal vangnet voor buitenlandse gasten

Body: 
International Neigbour Group:

"Ik ben een fanatiek Sinterklaas-aanhanger", zegtbestuurslid Mary Kelly. "Dat feest maak je als buitenlander nietsnel mee. Het is een typisch familiefeest, waarvoor je niet wordtuitgenodigd door de Nederlanders." Om bekend te raken metNederlandse gebruiken en voor de opvang van buitenlandse gastenbestaat de International Neighbour Group (ING).

Bijna 25 jaar geleden werd de ING in het leven geroepen door devrouwen van Utrechtse hoogleraren. Doel was vrouwen vanbuitenlandse gasten opvangen met een kopje koffie and a littlechat. "Toen waren er nog weinig buitenlandse post-docs, maar vooralmensen die hier een sabbatical year hielden", aldus Tony Hearn,hoogleraar Sterrenkunde, van Britse afkomst en bestuurslid. Doordat verleden met de hoogleraarsvrouwen heeft de ING het imago vantuttigheid. Beide bestuursleden beginnen te grinniken: "Dat hebbenwij ook gehoord, maar de tuttigheid is al lang voorbij. We hebbeneen bestuur van negen mensen en zelfs een secretaresse in dienst,die wordt betaald van de subsidie die we jaarlijks van het collegevan bestuur krijgen."

"We zijn een sociaal netwerk voor buitenlandse gasten", verteltde Ierse Mary Kelly. Zij woont sinds 1970 in Nederland en isechtgenote van hoogleraar scheikunde John Kelly. De verenigingorganiseert allerlei activiteiten, zoals excursies voor de ledennaar het Drielandenpunt, de Deltawerken, het Openluchtmuseum endiverse Nederlandse steden.

Mary Kelly is een fervente voorstander van Sinterklaas vieren.Ze vertelt een anekdote over de misverstanden die kunnen ontstaandoordat je onbekend bent met de cultuur van een land: "Toen mijndochter nog op de basisschool zat, moest ze op een gegeven momenteen surprise meenemen voor een ander kind in de klas. Ik was naarde winkel gegaan en kocht een cadeautje dat ik mooi heb ingepakt.Wat bleek? Ik dacht dat een surprise een surprise was. Niemand hadmij dat ooit verteld en ik vond dat zo naar voor mijn dochter.Daarom vind ik dit feest zo belangrijk."

Naast excursies, sinterklaas- en paasviering is er eenwekelijkse borrel in café Jan Primus, een Cookery club en eenHigh-Tea in de kassen van debotanische tuin. Voor moeders is erelke maandagochtend bij iemand thuis een Parent & ChildPlaygroup. Vaders zijn ook welkom, tot nu toe is er slechtséén vader lid.

De ING telt 300 leden afkomstig uit dertig verschillende landen.In de loop der jaren is het ledenbestand veranderd; tegenwoordigkomen er meer jonge onderzoekers dan hoogleraren naar Utrecht.Vroeger waren het voornamelijk gezinnen, nu komen meer mensenalleen. De verblijfsduur van de 600 gasten die Utrecht jaarlijksaandoen varieert: De post-doc die vier jaar blijft tot een docentdie twee maanden in Utrecht lesgeeft. Ze komen overal vandaan."Ghana, Duitsland, Rusland, Brazilië, Italië, IJsland,het is makkelijker om te zeggen waar ze niet vandaan komen.", zegtKelly. "We hebben drie leden uit IJsland, terwijl er maar 250.000mensen in dat land wonen", vervolgt Hearn. "Door deimmigratiewetgeving is het momenteel echter moeilijk geworden, ommet het hele gezin te komen. Ik hoor vaak van mensen uit China enRusland dat ze geen toestemming krijgen om hun gezin mee te nemen.Dat vind ik onmenselijk, dit zijn bonafide bezoekers en dan wordenze zo behandeld."

Buitenlandse gasten kunnen met zakelijke problemen terecht bijBureau Buitenland van de UU. De ING is vooral voor de socialecontacten. Kelly: "Op het werk is het vaak leuk, maar daarna gaanveel mensen toch weer alleen naar huis. In Nederland bestaat erminder een cultuur waarin mensen je thuis uitnodigen om te komeneten. Wij bestaan voor na het werk."

"We hebben contactpersonen bij verschillende faculteiten diemensen doorverwijzen naar ons", vertelt Tony Hearn. "Maar datgebeurt niet altijd even goed. Veel buitenlandse medewerkers kennende ING nog steeds niet." De huisvestings-afdeling van BureauBuitenland verwijst wel alle mensen door. Die krijgen een 'Welcometo Utrecht'-pakket waarin de ING wordt vermeld. "Het is afhankelijkvan de faculteit wat ze doen voor de buitenlanders", vindt Hearn."Ik ga mijn post-docs altijd zelf van Schiphol halen, maar er zijnmensen die dat heel vreemd vinden. Het is moeilijk om in een vreemdland te komen waar je de taal en gebruiken niet kent. Wij kunnen ervoor zorgen dat buitenlandse medewerkers zich thuisvoelen.

Joke van der Glas


Loonstrook: bruto - netto

De loonstrook die elke maand op de deurmat valt, heeft defunctie om toelichting te geven op het bedrag dat die maand op derekening is gestort. Voor veel mensen blijft het echter moeilijktedoorgronden, hoe een brutosalaris tot nettoloon wordt verrekend.Daarom geeft de VSNU op haar webside uitleg over de loonstrook. Ophet scherm wordt het traject van bruto naar netto uitgelegd aan dehand van een loonstrook die aangeklikt kan worden.

Het adres van de VSNU-site is: http://www.vsnu.nl onder het kopjePersoneel/Werkgeversvereniging


ING-Monthly Programma

The International Neighbour Group is an organisation of socialactivities for foreign visitors at Utrecht University. They have amonthly programma. Day-trips to various destinations throughout theNetherlands: Openlucht Museum May 22; Parents-Child playgroup everymonday morning; Cookery Club: last meal Summer Barbecue in June;Get Togethers in café Jan Primus, J. van Scorelstraat 31 everywednesday evening from 21.30; Learning Dutch in the ING languageclasses.

For more information: ING website: http://www.astro.uu.nl/~ahearn/ing.html

email: A.G. Hearn@astro.uu.nl

Phone: 030-2532696