Sorgdrager en de studentenstop

Body: 
Oud-minister van Justitie Winnie Sorgdrager gaat aan het werk inhet hoger onderwijs. Zij wordt voorzitter van de commissie die detoelating van studenten tot studies met een stop begeleidt.Universiteiten en hogescholen mogen vanaf het studiejaar 2000/2001dertig procent van de plaatsen bij opleidingen met eenstudentenstop zelf toelaten. Dat systeem komt in de plaats vanloten. Sorgdragers commissie gaat de instellingen begeleiden methet zoeken naar een geschikte methode om die zogeheten decentraletoelating te regelen. Bovendien gaat ze het nieuwe stelsel driejaar nadat het van kracht wordt evalueren. Op grond daarvan geeftze ook advies over de verdere toekomst. Behalve Sorgdrager zijn ookvertegenwoordigers van de studentenbonden, de hogescholen, deuniversiteiten en het voortgezet onderwijs lid van decommissie.