Spontaan voorstel van rector Voorma

Body: 
Na bijna twee jaar heeft rector-magnificus HarryVoorma in het bestuurlijk circuit de reputatie opgebouwd van eenspontaan bestuurder die er af en toe maar wat uit lijkt te flappenzonder uitgebreid stil te staan bij de consequenties van zijnwoorden. Hoe verfrissend die ongedwongen aanpak ook overkomt, voorde ambtenaren is het regelmatig met samengeknepen tenen afwachtenhoe hun baas nu weer zal omgaan met de zorgvuldig door hengeformuleerde voorstellen.

Vorige week woensdag lag in de onderzoekscommissie van deUniversiteitsraad een notitie op tafel waarin het collegevoorstelde om de faculteit Farmacie structureel een miljoen extrate geven. Na jaren touwtrekken had Farmacie eindelijk gelijkgekregen, zoals decaan Bult onlangs vrolijk aan zijn faculteitsraadmeedeelde. Waarbij hij gemakshalve voorbij ging aan het feit datnog volstrekt onduidelijk was waar het geld vandaan moest komen.Want dat probleem had het college van bestuur nog maar even voorzich uitgeschoven.

Een weinig doortimmerd voorstel, was dan ook de conclusie van deraadscommissie, die zich bij monde van André Manders afvroegwie dat miljoen moest gaan betalen. Een ervaren collegelid zou numet een wollig betoog vol mitsen en maren hebben duidelijk gemaaktdat dat een zaak was van nader overleg. Zo niet de rector. "De 1miljoen voor Farmacie? Die moet maar uit het onderzoeksbudget vande vier andere bio-medische faculteiten komen", leek Voorma terplekke te bedenken. "Dat lijkt me gezien de plannen voorsamenwerking in het ABC-cluster althans het meest redelijk."Terwijl de raadsleden zich in verwarring afvroegen of zijluisterden naar het standpunt van het college van bestuur of naarde privé-mening van Voorma, probeerden de ambtenaren hunonrust zo goed mogelijk te verbergen. Zij zagen de bui al hangenals dit blijde nieuws straks in de vier andere faculteiten bekendzou worden.

Ook Voorma zelf leek bij nader inzien nattigheid te voelen. Wantin tweede instantie koos hij voor een wat voorzichtigerformulering. Maar daarmee maakte hij de zaak er niet beter op. Deextra miljoen kwam nog steeds uit het bio-medisch cluster, maar zounu pas worden vrijgemaakt als de vijf decanen het met elkaar eenszouden worden over het feit dat Farmacie het geld in het kader vande ABC-plannen ook echt nodig had. Vrij vertaald: dat miljoen komter, maar of het komt is nog maar de vraag. Heel wat anders dus dande ferme uitspraak in de notitie: Farmacie krijgt éénmiljoen.

Misschien inhoudelijk nog niet eens zo'n slecht idee maar datzo'n voorstel wordt gedaan zonder enig overleg met de betrokkenfaculteiten is toch echt een blunder van formaat, was de reactie inde wandelgangenvan het Bestuursgebouw. Daar wordt nu in spanninggewacht op de manier waarop de bio-medische decanen vrijdag op hetspontane voorstel van Voorma gaan reageren.

EH