Steun voor wetenschapswinkels

Body: 
De decanen van zeven Utrechtse faculteiten hebbendeze week hun fiat gegeven aan de oprichting van het interfacultairSamenwerkingsverband Utrechtse Wetenschapswinkels (SUW). De winkelswillen de al bestaande vormen van samenwerking in de nieuwe vormverder intensiveren.

De vorming van het SUW vloeit voort uit de behoefte van dewinkels van de faculteiten Biologie, farmacie, Letteren, Natuur-& Sterrenkunde, Rechten, Scheikunde en Sociale Wetenschappen omhun activiteiten beter op elkaar af te stemmen. Ook zullen erconcrete afspraken worden gemaakt over de uitwisseling vaninformatie over het verrichte onderzoek.

Met de vorming van het SUW benadrukken de Utrechtse wiunkels datzij vast blijven houden aan de oorspronkelijke doelstellingen vanhet wetenschapswinkelwerk, het beschikbaar stellen vanwetenschappelijke kennis en ervaring aan niet-draagkrachtigemaatschappelijke groeperingen en het bijdragen aan demaatschappelijke relevantie van onderwijs en onderzoek. Naaraanleiding van de vorming van het SUW heeft het Utrechtse collegevan bestuur laten weten het vasthouden aan deze doelstellingen tezullen blijven steunen. Daarmee onderscheidt Utrecht zich van veelandere Nederlandse universiteiten, waar het winkelwerk een kwijnendbestaan leidt. In Leiden en Amsterdam zijn de centralewetenschapswinkels zelfs gesloten. Dat het ook anders kan bewijstCanada waar de academische wereld onlangs heeft besloten tot deoprichting van 25 winkels naar Nederlands model. (EH)