Streefcijfers voor vrouwen in hoogste rangen

Body: 
In alle faculteiten moet een deel van de vrijkomendehoogleraars- en seniorplaatsen de komende drie jaar worden herbezetdoor vrouwen. Het college van bestuur zal met elke decaan eenovereenkomst sluiten waarin het aantal aan te stellen vrouwen in detwee hoogste functies in de periode tot en met 2001 wordtvastgelegd.Dit is de kern van een notitie van het college over hetuniversitaire emancipatiebeleid, waaruit blijkt dat de opheffingvan de Emancipatiecommissie op 1 september geen einde heeft gemaaktaan de wens om het aantal vrouwen in de twee hoogste universitairefuncties nu eindelijk serieus te laten groeien. Weliswaar is er ookin de afgelopen jaren al sprake geweest van een geleidelijke groei,maar desondanks zijn van de bijna zevenhonderd Utrechtsesenior-docenten en hoogleraren nog geen zestig vrouw. Defaculteiten Natuur & Sterrenkunde, Farmacie enAardwetenschappen tellen in de twee hoogste rangen zelfs geenenkele vrouw.

Mede onder invloed van de nieuwe Wet EvenredigeVertegenwoordiging heeft het college nu besloten om het probleemvan de achterstand van vrouwen in de hoogste functies serieus aante pakken. Met name in de bètafaculteiten, waar de komendevijf jaar grote aantallen hoogleraren en seniordocenten metpensioen gaan, liggen kansen om op de openvallende plaatsentalentvolle vrouwen te benoemen, aldus de notitie waarin de plannenworden aangekondigd. Met elke faculteitsdecaan zal worden nagegaanhoeveel plaatsen tot en met 2001 in zijn of haar faculteit zullenvrijkomen en welk percentage van die plaatsen kan worden herbezetdoor vrouwen. Door voor die aantallen een inspanningsverplichtingmet het college aan te gaan maken de decanen publiekelijk duidelijkdat zij de streefpercentages serieus zullen nemen.

Volgens een ambtenaar van het college van bestuur wordt ervanuitgegaan dat alle decanen loyaal aan de regeling zullen meewerken.Van eventuele sancties als de streefcijfers niet volledig gehaaldworden, is dan ook geen sprake. Wel zullen spelregels wordenafgesproken die de kans groter maken dat de actie succes heeft. Zomoet voortaan in alle benoemingscommissies voor hoogleraren ensenior-docenten een vrouwelijke hoogleraar, respectievelijk eensenior-docent zitting hebben. Faculteiten waarin geen vrouwen indie rang aanwezig of beschikbaar zijn, zullen een vrouwelijkcommissielid uit een andere faculteit of van eencollega-universiteit moeten inschakelen. Ook zal een ruimeformulering van de opdracht aan de benoemingscommissie ervoormoeten zorgen dat niet alleen naar kandidaten wordt gezocht inheteigen, meestal uit mannen bestaande kringetje van bekenden, zoalsnu nog vaak gebeurd.

EH