Studenten mediapsychologie boos vanwege opheffing studierichting

Body: 
"Het bericht dat mediapsychologie niet meer bestaat,maaide heel mijn toekomst onder mijn voeten vandaan. Ik begrijpniet waarom juist zo'n vernieuwende tak van de psychologie wordtopgeheven. Ik ben niet eens zo enorm boos als wel zwaarteleurgesteld. Ik verdien het niet dat heel mijn toekomst in de warwordt geschopt."

Studenten mediapsychologie boos vanwege opheffingstudierichting

Tweedejaars Eva Keeris (20) is één van de studentendie volgende jaar het afstudeertracé mediapsychologie wildegaan volgen. Drie weken geleden kreeg ze te horen dat ze dat maarmoet vergeten, omdat het tracé is opgeheven. Dit als gevolgvan het besluit om de in september vertrokken hoogleraar dr. F.Groebel niet te laten opvolgen.

"Na een moeilijke studiekeuze kwam ik uit bij mediapsychologie,een jonge afstudeerrichting. Het aantrekkelijke vind ik dat hetiets heel nieuws is waar nog weinig onderzoek naar is gedaan. Ikwilde iets met internet en psychologie. Ik denk dat het belangrijkis een link tussen de twee te leggen om bijvoorbeeld informatiegoed over te brengen. Utrecht was de enige universiteit waar zemediapsychologie met internet aanboden."

"Wat ik niet snap, is dat het tracé zonder overleg metstudenten is stopgezet. Wat moet ik nu? Switchen naar een anderefaculteit of universiteit? Echte opties zijn dat niet. Ik wilvanuit de psychologie de nieuwe media bestuderen. Als ik naar eenandere universiteit ga, verlies ik tijd omdat ik eengamma-propedeuse heb en geen sec-psychologie-propedeuse. Een vrijtracé samenstellen is een andere mogelijkheid, hoewel de kansdat dat wordt goedgekeurd klein schijnt."

GK

Eva Keeris zoekt studenten die ook gedupeerdzijn door het opheffen van mediapsychologie om samen eenbezwaarschrift in te dienen. Wie haar zoekt kan bellen met 253.5552of mailen naar redactie@ublad.uu.nl.