Studenten mogen beurs flexibel opnemen

Body: 
De Hermans-fanclub in actie.Foto: Hans Kouwenhoven


Studenten mogen in de toekomst zelf bepalen op welktijdstip ze hun studiefinanciering gebruiken. Ze krijgen, net alsnu, recht op vier jaar basisbeurs. Maar het opnemen daarvan mogenze over tien jaar uitsmeren.

Dat staat in de notitie Flexibele studiefinanciering, eenstelsel dat past van minister Hermans. Het kabinet is vorige weekmet deze plannen akkoord gegaan. Hermans wil ze in het studiejaar2000/2001 invoeren.

Twee weken geleden was al uitgelekt dat studenten tien jaar detijd krijgen voor hun studie. Wie er langer over doet om eendiploma te halen, moet zijn beurs terugbetalen. Nu is die termijnnog zes jaar.

Maar Hermans wil niet alleen deze diplomatermijn verlengen,blijkt nu. Hij geeft studenten ook de ruimte hun beursrechtenflexibel in te zetten. Op dit moment krijgt een student zijnbasisbeurs automatisch in de eerste vier studiejaren. Alleen inuitzonderlijke gevallen mag hij tussentijds een jaar van beursafzien.

Van dat automatisme wil Hermans af. Voortaan kan een student permaand beslissen of hij beursgeld wil ontvangen of niet. Zo krijgthij de vrijheid om op elk gewenst moment tijdelijk te gaan werken,naar het buitenland te gaan of zelfs een vakantie bij moeder thuisdoor te brengen.

Andere plannen die al eerder bekend waren geworden, zijn:

* De leeftijdsgrens wordt aangepast. Nu verliest een student die27 jaar wordt zijn recht op een beurs; hij mag nog wel geld lenen.Als Hermans zijn zin krijgt, komt de grens op dertig jaar te liggenen is het daarmee ook echt uit: geen beurs en ook geen lening.

* Eerstejaars die te weinig studiepunten halen, krijgen meerkans dat goed te maken. Volgens de bestaande regels moeten zijalsnog in vier jaar een diploma halen om te voorkomen dat ze eenjaar beurs moeten terugbetalen. Ook die termijn wordt verlengd tottien.

* Eerstejaars met minder draagkrachtige ouders worden mildergestraftals ze te weinig studiepunten halen. Nu nog moeten zebasisbeurs én aanvullende beurs terugbetalen. Straks mogen zijhun aanvullende beurs houden.

* Het bedrag dat studenten per maand krijgen, gaat omhoog methonderd gulden. Ze krijgen dat bedrag echter niet als beurs, maarmoeten het lenen.

De nieuwe regels kosten weinig. Een aantal studenten zal dankzijde verlengde diplomatermijn alsnog afstuderen en hoeft dan zijnbeurs niet terug te betalen. Maar dat aantal zal klein zijn,verwacht Hermans, en de kosten te verwaarlozen. De nieuweleeftijdsgrens en de aanvullende beurs voor eerstejaars kosten weltientallen miljoenen. Maar dat geld is er al in het regeerakkoordvoor uitgetrokken.

HOP, HO

Meer over de nieuwe studiefinancieringsregels oppagina 5 en10