Studenten op kamers staan vaak rood

Body: 
Eén op de drie studenten staat rood. Vooralstudenten op kamers maken nogal eens schulden. Maar wie nog thuiswoont, houdt vaak geld over. Het meest wordt er beknibbeld opstudiemateriaal.

Dat zegt het instituut voor budgetvoorlichting NIBUD op grondvan een enquête onder 440 studenten. De kamerbewoners onder deuniversitaire studenten komen rond van gemiddeld zo'n 1350 guldenper maand. Degenen die nog bij hun ouders wonen, hebben gemiddeld760 gulden te besteden.

Thuiswonenden blijken nooit kostgeld te betalen. Bovendien komenkosten voor telefoon en boodschappen voor rekening van deouders.

De thuiswonenden zitten daarmee betrekkelijk ruim in hun geld.Zij geven volgens de NIBUD-enquête niet meer dan 610 guldenuit en houden dus ongeveer 150 gulden per maand over. Wie op kamerswoont, heeft doorgaans veel meer moeite om rond te komen. Vooral dekamerhuur drukt zwaar op het budget van de uitwonende student.Volgens het NIBUD houdt die aan het eind van de maand welgeteldtwee gulden over.

Althans, gemiddeld. Want een flink aantal studenten staat rood.Ook wie thuiswoont, heeft wel eens schulden, maar die zijn dan vaakveel minder groot. Eén op de zeven studenten uit het onderzoekheeft zelfs een schuld van meer dan 1500 gulden, en dat zijn bijnaallemaal kamerbewoners.

Het NIBUD-onderzoek bevestigt opnieuw dat de werkelijkheid vande wet op de studiefinanciering alleen op papier bestaat. Om tebeginnen geven kamerbewoners ongeveer honderd gulden per maand meeruit dan de studiefinancieringsnormen voorschrijven. Thuiswonendenzitten met hun uitgaven juist ver onder die normen.

Daarnaast hebben studenten heel andere bronnen van inkomsten danvoormalig minister Ritzen bedoeld had. Slechts zeventien procentvan de ondervraagden blijkt te lenen. Daar staat tegenover dat zo'ntachtig procent van hen een bijbaantje heeft. Kamerbewonersverdienen daarmee gemiddeld 600 gulden bij, thuiswonenden ongeveer480 gulden.

Deze uitkomsten wijzen in dezelfde richting als wat andereonderzoeken aan het licht hebben gebracht. Het Centraal Bureau voorde Statistiek becijferde dat studenten 1500 gulden per maanduitgeven. En het Nijmeegse instituut IOWO kwam vorig jaar zelfs toteen bedrag van 1875 gulden. Uit elk nieuw onderzoek blijkt weer datstudenten liever bijverdienen dan lenen.

Het NIBUD plaatst zelf overigens een kanttekening bij zijnonderzoek. De ondervraagde studenten zijn bezoekers van deIntermediair Studentensite. Daardoor zijn ouderejaarswaarschijnlijkoververtegenwoordigd. Dat verklaart misschien datéén op de zeven studenten (allen thuiswonend) uit hetonderzoek een auto heeft. Het CBS hield het dit voorjaar opéén op de vijftig.

HOP, HO