Studenten weten weinig van beurzen

Body: 
Studenten weten nog minder van studiebeurzen dan hetministerie van Onderwijs al dacht. Niet alleen over studieschulden,maar ook van zoiets simpels als de basisbeurs zijn ze slecht op dehoogte.

Het ministerie had al zo'n vermoeden dat studenten weinig wetenvan studieleningen. Veel studenten nemen liever een bijbaantje daneen lening om rond te komen, omdat ze huiverig zijn voorstudieschulden. Maar volgens het ministerie komt dat omdat ze nietweten hoe soepel de regels over het terugbetalen van studieschuldenzijn.

Dat zou kunnen kloppen, blijkt uit een enquĂȘte van BureauIntomart. Dat ondervroeg in opdracht van het ministerie 1150 mensenover studiefinanciering: scholieren, eerste- en tweedejaarsstudenten en ook hun ouders. Meer dan de helft van de studentenweet niet dat een studieschuld na vijftien jaar wordtkwijtgescholden. Van hun ouders weet slechts ruim een kwartdat.

Ook over andere beursregels is de kennis beperkt. Bijna de helftvan de studenten (44 procent) denkt - ten onrechte - dat de hoogtevan de basisbeurs afhankelijk is van het inkomen van hun ouders.Evenveel studenten weten niet dat zij hun basisbeurs moetenterugbetalen als ze te weinig punten halen of niet op tijdafstuderen.

Het ministerie van Onderwijs heeft nu een brochure voorstudenten en ouders gemaakt waarin alle regels over hetstudiefinancieringsstelsel nog eens netje op een rijtje staan. Diebrochure moet ervoor zorgen dat de bedoelingen van het stelselbeter uit de verf komen.

HOP, HO