Studentenkennis ICT centraal vastgelegd

Body: 
Er komt één universitaire ICT-standaard. Indeze 'grondwet' voor de Universiteit Utrecht worden minimumeisengeformuleerd voor de Informatie- en Communicatie Technologiewaaraan alle faculteiten moeten voldoen. Voor de zomer wordt heteerste voorstel voor de ICT-standaard verwacht.

Afgelopen dinsdag werd in de commissie procesondersteuning hetstrategisch plan ICT 2000-2004 besproken. In dit stuk, dat onder deverantwoording van het college van bestuur valt, wordentoekomstplannen gepresenteerd op ICT-gebied. Volgens de studentenvan de Universiteitsraad ontbrak in dit plan een ICT-standaard diemoet gelden voor alle faculteiten. Deze standaard moet niet alleengaan over praktische zaken als computerplekken voor studenten dievoldoen aan de wet op de arbeidsomstandigheden, maar ook over debasiskennis die een student aan het eind van zijn studie moetbezitten op ICT-gebied.

In het strategisch plan was dit een facultaire aangelegenheid,maar collegelid Kardux liet zich door de U-raad overtuigen van hetnut van de standaard. Ook beloofde hij meer aandacht te geven aanvoorlichting over RSI ofwel de muisarm.

Andere punten die in het plan worden aangekondigd, zijn hetverbeteren van de toegang tot internet voor studenten enmedewerkers en het verbeteren van de mailservice voor studenten.Verder is het de bedoeling dat elke student een elektronischbureaublad en een elektronische werkplek en - portfolio krijgt. Ookmoeten wetenschappelijke teksten via de computer bereikbaar zijn.Daarnaast is het streven de universitaire administratie zo veelmogelijk papiervrij te maken.

GK


Projectsubsidie

De Universiteit Utrecht heeft in samenwerking met andereuniversiteiten acht projecten ingediend bij Stichting SURF(Samenwerkingsorganisatie computerdienstverlening Hoger Onderwijsen Onderzoek) in het kader van het project 'ICT in het universitaironderwijs'. SURF heeft ruim 20 miljoen gulden te verdelen. Intotaal zijn er zeventien aanvragen bij de stichting binnengekomen.Voorwaarde voor de toekenning van de subsidie is dat faculteiteneenzelfde bedrag voor het project op tafel leggen.

Van de acht projecten is de UU penvoerder van vier, te weten:omgaan met wetenschappelijk materiaal, bèta-leeromgeving,universitairelerarenopleiding en intertext (een project van Duits).Samen met Eindhoven is een project voor de faculteit Scheikundeingediend en in samenwerking met Wageningen en Nijmegen een projectvoor bioinformatica. De digitale portfolio is onder penvoerderschapvan Maastricht ingediend en samen met een groot aantalletterenfaculteiten genaamd Elton een project voor spraak- enluisteronderwijs.In juni wordt bekend welke projecten wordengehonoreerd.

GK