Studentenleut in millenniumarchitectuur

Body: 
Laatste bewoners betrekken'Camebridge-place'

Na een bouwtijd van bijna twee jaar wonen alle 1002studenten nu in het Cambridge-complex. De eerste bewoners, in delaagbouw, zitten er inmiddels één jaar. De laatstgearriveerden wonen sinds kort in de hoogbouw. Vanuit deuniversiteit wordt het complex ook wel 'Het Dorp' genoemd. Anderennoemen het 'Cambridgeplace', naar de tv-serie 'Melrose Place'. Hoeis het om met zoveel studenten op zo'n kleine oppervlakte te leven?En nog wel in De Uithof?

Het is een zooitje onder de twee hoogbouwflats. Er galmengeluiden van bouwvakkers, graafmachines rijden nog even af en aan.Via een door de wind opengeslagen deur kan iedereen de halbinnenlopen van de woontorens.

De laatst gearriveerde bewoners op het complex wonen inéén van de vier bruggen tussen de twee hoge flats.Kamila, Katka, Michael, Jana en Pavel zijn die ochtend aangekomenuit Tsjechië. Ze vertellen dat ze uit uit het stadje Brnokomen waar ze Engels studeren. Via een uitwisselingsprogramma metde lerarenopleiding van de hogeschool zitten ze nu in Utrecht. "Eenkleine survival hebben we al gehad", zucht Jana Kubricka. Metrollende ogen verteld Katha Zychova dat ze, na 19 uur bus, op hetregenachtige Jaarbeursplein werden achtergelaten. Zeulend met hunbagage gingen ze op zoek naar lijn 12. Op de Uithof aangekomenschrokken ze van die lelijke flat. Michael Platenik schudt heftignee en zegt: "De flat is lelijk, maar van binnen is hetschitterend." Het huis ruikt naar hout en verf, zo nieuw is hetnog. Borden, glazen, magnetron en wasmachine: dit huis is van allegemakken voorzien. Met de modder, van de bouwput nog aan hunschoenen vragen ze hoopvol of de zon ooit schijnt in Nederland enpakken hun bagage uit.

De lift gaat niet hoger dan de dertiende verdieping. Op dezeetage wonen Ida, Marieke, Saskia, Jolanda en Jacqueline in allerust. Zij hebben geen last van bouwgeluiden of de herrie van anderestudenten. De meiden kennen elkaar uit Zeeland en wonen nu op deCamebridgelaan. "Als je hier uit het raam kijkt zie je 's avonds deskyline van Utrecht. Het is net L.A. met al die lichtjes engebouwen. Dat is heel mooi om te zien, daarom hebben we geen vanallen gordijnen." De lift is wel regelmatig stuk, vertelt IdaAantjes, eerstejaars studente Sociaal Pedagogische Hulpverleningaan de Hogeschool van Utrecht. Ze moeten dan een andere lift nemenen heel wat trappen beklimmen om thuis te komen.

Op de achtse verdieping komt een ontspanningsruimte, weten devijf studentes te vertellen, maar die is nog niet klaar. Ondanksalle mankementen hebben de dames het hier prima naar hun zin. "Hetis hiernet een vakantieoord. Als het mooi weer is hangt iedereenuit het raam of zit buiten. Er is ook iedere week wel een feestergens op een etage. Dan zetten mensen hun boxen uit het raam endansen ze op de galerijen."

Woonbestuur

Melle van Laar woont in de laagbouw en zit in de feestcommissievan 'Villa Uithof'. Deze gezelligheidsvereniging is opgezet om in'het onsamenhangende geheel' een band te scheppen tussen debewoners. De feestcommissie bestaat nu een half jaar en sindsfebruari is dat zelfs officieel vastgelegd bij de notaris. "Wehebben 140 leden. Dat is nog niet zoveel als je bedenkt dat hierduizend studenten wonen. We willen dan ook vooral dat de studentenin de hoogbouw van ons bestaan weten. Vierhonderd leden, dat is onsdoel. Als we dat hebben bereikt dan sla ik mezelf op de borst",lacht Melle.

Sinds een jaar zijn er heel wat commissies en organisatiesontstaan.

Naast een feest-, sport- en cultuurcommissie en een krantje'Uithof Edition' is er een woonbestuur opgericht. ChristianVonhögen is hier tijdelijk voorzitter van. Vorig jaar aprilkwamen de eerste bewoners naar de Cambridgelaan. In november was ernog weinig voor ze geregeld. "De SSH stopte de woningen maar vol,terwijl er op facilitiar gebied van alles ontbrak. Zo moest je dooreen modderpoel naar je bus lopen. Er waren ook deuren die niet meervanzelf dichtvielen of juist wel dichtklapten tewijl dat nietmoest. Als je belde naar de SSH met klachten of suggesties was jeeen eenling. Eén van de leden van het bestuur had al eerder ineen SSH-complex met een woonbestuur gewoond. Hij vond dat we datook moesten oprichten."

Het woonbestuur gaat uit ieder woonblok een vertegenwoordigeraanstellen. "Elke blokvertegenwoordiger meldt dingen die misgaan.Dan geven wij dat weer aan de SSH door. Maar ook andere zaken; zozijn er de laatste tijd veel spullen van de hoogbouwflat naarbeneden gegooid: emmers met behangplaksel en kratjes bier. We gaangeen politieagentje spelen, maar melden het wel", zegtVonhögen. "Wij vinden het heel erg dat bijvoorbeeldpizzacouriers worden bekogeld. Dat soort gedrag mag je niettolereren."

Op de achste verdieping zit een huis zonder bel en huisnummer,er wordt alleen gereageerd op hard kloppen. "Wij hebben tweevoordeuren, aan de andere kant zit de deurbel, dat is wel lastig,"zegt Kirsten van der Kuil. Ze is eerstejaars Journalistiek en woonthier samen met zeven anderen. "Oorspronkelijk was er een'ontspanningsruimte' voor iedereen in ons huis gepland. Op last vande brandweer is het nu gebombardeerd tot vluchtroute. De kamerwordt zodanig dichtgetimmerd dat er een gangetje overblijft van dedeur naar het balkon. Ze zijn bang dat de studenten hier allemaalspullen neer gaan zetten die de vluchtrouteblokkeren." Buiten loopthet balkon over in een ijzeren loopbrug langs de flat.

"Op een avond hebben veertig studenten met zijn allen op diebrug staan springen. Dat is levensgevaarlijk want ze zegt vanzelfeen keer 'krak' en dan val je acht verdiepingen naar beneden",aldus een opgewonden Christian. Melle van Laar snapt wel datstudenten dat doen. "Ze zitten net op kamers en kijken hoe ver zekunnen gaan. Dan krijg je soms wat excessen. Toen de laagbouw netwas bewoond, werden dat soort dingen hier ook wel gedaan. Brandjestichten, dingen uit het raam gooien... de politie kwam hierregelmatig. Nog een maandje, dan is alles in de hoogbouw weer over.Ik lig hier niet wakker van."

Elegant

Christian Vonhögen hoopt dat de Cambridgelaan zo snelmogelijk een leuk complex wordt. Voor het onderlinge contact komter een clubhuis op het terrein. 'Villa Uithof' en het woonbestuurgaan deze ruimte delen. Melle: "We willen eigenlijk een soortsociëteit worden op de Uithof, ook voor mensen die hier nietwonen zoals de 'spoorstudenten'. We gaan de universiteit en dehogeschool erin betrekken." Als feestruimte is het gebouwtje echterniet geschikt. Van de brandweer mogen er maar 60 mensentegelijkertijd in. Op feesten van de gezelligheidsvereniging komengemiddeld zo'n honderd mensen af. "We onderhandelen nu al met deuniversiteit voor een andere ruimte. Voorlopig houden we onzefeesten bij 'Olympos'."

Zowel Melle als Christian vinden dat het contact met de hoogbouwnog wat moeizaam verloopt. "Maar, ja, zij wonen er ook pas. Dan zouik ook de kat uit de boom kijken", zegt Van Laar. Christian: "Hetzijn net voetbalsupporters, ze schreeuwen tegen elkaar en laten hunbroek zakken om hun kont te laten zien. Ze houden elkaar hierallemaal de hand boven het hoofd, en diegene die het gedaan heeftwil of durft niets te zeggen."

Voorzitter Melle van de feestcommissie relativeert: Hij vindthet complex schitterend van kleur en vorm. "Je kan mij echt eentevreden bewoner noemen. Alles is hier ook lekker nieuw. Er moestenhier veel mensen gehuisvest worden. Ik vind dat ze dat eleganthebben opgelost. Dit complex past helemaal bij deze tijd, datstrakke en moderne. Over vijftien jaar noemen mensen ditmillieniumarchitectuur."

Rosalie Curto en Joke van der Glas


Wachtlijsten

Door de oplevering van het studentencomplexCambridgelaan zijnalle wachtlijsten van de SSH met bijna drie maanden kortergeworden. Een overzicht van de wachttijden:

IBB10 maanden
Tuindorp-West12 maanden
Stadspanden12 maanden
Lunetten11 maanden
Warande7 maanden
Cambridgelaan13 maanden

.