Theologie lijdt aan 'inteelt'

Body: 
Er moet een groep gerenommeerde theologen wordenvrijgesteld om met haar onderzoek de samenhang in het vakgebied tebevorderen. Want de theologie is op dit moment veel teversnipperd.

Als de theologie geen keuzes maakt, kan elke onderzoeker "zijngang blijven gaan in willekeurige hobbies." Dat schrijft eencommissie van de wetenschappelijke academie KNAW. De theologiebestrijkt zeer veel onderwerpen, met uiteenlopende methoden. Detheologische scholen hebben onderling weinig contact. Dit allesleidt tot "versnippering en inteelt."

De KNAW-commissie bepleit een duidelijke keus voor de "centralevragen." Theologie-onderzoek moet zich daarom bij voorkeur richtenop de wortels van godsdienstige tradities, de cultureleverschijningsvormen ervan en op nieuwe religies.

Een team van theologen "van internationale allure" moetvrijgesteld worden om onderzoek op te zetten dat de samenhang inhet vak bevordert. Dat team moet onder de hoede van de landelijkeonderzoekschool Noster gaan werken.

Het team moet betaald worden met geld dat vrijkomt als hetaantal theologie-faculteiten wordt teruggebracht, zoals al jarenbepleit wordt door opeenvolgende commissies. De KNAW vindt datminister Hermans ervoor moet zorgen dat dat geld aan Nostertoegewezen wordt.

HO, HOP


Ingezonden naschrift

Het maakt veel uit of men bij een onderzoeksvisitatie, die tochdoor velen als een competitie wordt beschouwd, op de vijfde plaatsin een rij van negen uitkomt of op de derde plaats in een rij vanelf eindigt. In het eerste geval heeft men een middelmatigeprestatie geleverd, in het tweede geval behoort men tot dewinnaars. In het U-blad van vorige week over de uitslag van deVSNU-visitatie theologie is volkomen ten onrechte de indruk gewektdat het eerste geval (middelmatigheid) van toepassing is op detheologische faculteit van de UU, terwijl de realiteit is dat juisthet tweede scenario voor onze faculteit opgaat. Er zijn, zoals uithet staatje kan blijken, niet negen instellingen geƫvalueerd,maar elf. Omdat daarin onder andere geen onderscheid wordt gemaakttussen de beide instellingen in Utrecht, nl. de faculteit Theologievan de Universiteit Utrecht en de Katholieke TheologischeUniversiteit (KTU), zijn de cijfers van die twee institutengemiddeld, met als gevolg dat 'Utrecht' op een vijfde plaatsbelandt. (Het zij hier overigens uitdrukkelijk gezegd dat de KTUdeze keerhoger scoort dan bij de vorige onderzoeksvisitatie.) NaGroningen en de VU, komt de Utrechtse Theologische faculteit zosamen met die uit Leiden ex aequo op een gedeelde derde plaats testaan. Daarmee scoort zij niet alleen hoger dan bij de vorigevisitaties, maar stijgt zij ook boven het landelijk gemiddeldeuit.

P. W. van der Horst, hoogleraar theologieUU