Tot 2007 tóch RBM-bul

Body: 
De bul van studenten recht, bestuur en management(RBM) zal toch niet worden gewijzigd. Onder studenten was deafgelopen weken grote beroering ontstaan toen bleek dat zij nietals RBM-er maar als bestuurskundige zouden afstuderen. Het collegevan bestuur heeft nu laten weten dat nog tot 2007 RBM-bullen mogenworden afgegeven.

De opschudding rondom de bul ontstond nadat duidelijk wasgeworden dat RBM in het nieuwe Centraal Register Opleidingen HogerOnderwijs (CROHO) als bestuurskunde was aangemerkt. Dit betekendeonder meer dat de studenten RBM vanaf het nieuwe academische jaarofficieel in de bestuurskunde zouden afstuderen. Het kwijtraken vande eigen bul leidde tot heftige protesten van de studenten.

Het college van bestuur heeft nu de RBM-bul voor nog eens zevenjaar veilig gesteld door gebruik te maken van het feit dat deCROHO-lijst onlangs door de Vereniging van SamenwerkendeNederlandse Universiteiten (VSNU) naar de universiteiten isteruggespeeld. De universiteiten werden nog enige tijd in degelegenheid gesteld duidelijkheid te verschaffen over hunopleidingenaanbod nadat er allerlei fouten en onvolkomenheden inhet register waren aangetroffen. Hierdoor werd het CvB demogelijkheid geboden de benaming bestuurskunde terug te trekken enRBM toch nog zeven jaar als opleiding te laten voortbestaan.

De studenten zijn echter allerminst tevreden. "Dit is eensnoepje om de kindjes zoet te houden", zegt Wendy van Zon van hetstudentenplatform RBM dat sinds enige weken actief is. Met dehandhaving van de opleiding in het CROHO voor een beperkte periodewordt immers niet voorkomen dat de opleiding RBM wordt afgebouwd,zoals de faculteit Rechtsgeleerdheid onlangs met het oog op dekomst van de nieuwe interfacultaire opleiding bestuurs- enorganisatiewetenschap (B&O) heeft besloten. Volgend jaar begintde laatste lichting studenten aan de bovenbouwstudie.

Volgens Van Zon zullen de studenten dan ook geen genoegen nemenmet het behoud van de titel op hun bul. De studenten zijn nogsteeds van plan - zodra een formeel besluit van de faculteitvoorhanden is - bij het college van bestuur een bezwaarschrift inte dienen tegen de stopzetting van de studie. Inmiddels hebben destudenten al enkele publiciteitsacties opgezet. Zo kregen ze vorigeweek bezoek van een cameraploeg van het tv-programma RTL-live.

GK