Trans 1 wordt 'studentenstraat'

Body: 
Een muziekuitvoering, een presentatie van eendebatinggroep, een expositie. Het zijn slechts enkele ideeënvoor activiteiten die het Transitorium 1 aantrekkelijker moetenmaken voor studenten. Het Studenten Service Centrum (SSC), denieuwe hoofdbewoner, wil van het grauwe gebouw een levendige'studentenstraat' maken.

Volgens directeur R. Sluijs is het SSC al veel dichter bij destudenten gekomen door zich te vestigen in het onderwijsgebouw. Hetmoet echter nog aangenamer voor ze worden in Trans 1 te vertoeven.Daarom wordt in samenwerking met de studentenvereniging en hetcultureel centrum De Uitwijk een jaarprogramma van incidentele envaste activiteiten opgesteld. Sluijs: "Daarin zullen bekendeevenementen als de boekenmarkt worden opgenomen, maar bijvoorbeeldook een muziekuitvoering van een studentengezelschap of een vasteexpositie."

Daarnaast wordt volgens de directeur de inrichting van hetgebouw aangepast. Zo zal er nieuw straatmeubilair worden geplaatst.Ook moet er een barretje komen dat gebruikt kan worden voorspeciale gelegenheden, zoals een borrel van eenstudentenorganisatie. De 'studentenstraat' zal aan het begin vanhet komende academische jaar feestelijk worden geopend. Destudentenactiviteiten moeten al in mei van start gaan.

De plannen voor de 'studentenstraat' maken deel uit van eenprojectplan dat in de eerste plaats tot doel heeft de bekendheid entoegankelijkheid van het SSC te vergroten. Uit destudentenenquête StudentenWensen bleek enkele jaren terug datstudenten onvoldoende op de hoogte waren van de diensten die wordenaangeboden. Andere plannen behelzen onder meer het opzetten van eeneigen internetsite en het verbeteren van de telefonischebereikbaarheid.

Daarnaast hoopt het SSC de dienstverlening te verbreden. Vooralde begeleiding bij studiekeuze en bij de overgang van studie naarwerk zal worden uitgebreid. Met name op het laatste terrein hebbenstudenten behoefte aan meer ondersteuning, zo bleek ook uit deenquête StudentenWensen.

XB