Trans 10 smacht naar koffie

Body: 
Zoals u inmiddels ervaren zult hebben is het met derestauratieve voorzieningen binnen Trans 10 meer dan slechtgesteld. De openingsuren van de kantine zijn sterk verminderd. Deenige koffieautomaat in het pand laat het vaak afweten en het"koffieluik" van Ploon is noodgedwongen ook maar beperkt ofhelemaal niet open. Hoewel de faculteit geen verantwoordelijkheiddraagt voor deze situatie, kan het geen kwaad weer eens onsongenoegen te laten blijken.

Aldus een deel van de tekst die coördinator Jos van Galenvan het Ondersteuningsteam Trans 10 vorige week langs elektronischeweg in de faculteit Letteren verspreidde. De ergernis over debeperkte openingstijden van de kantine en over het feit dat voor250 medewerkers en tal van studenten maar éénkoffieautomaat beschikbaar is, bestaat al langer. Maar dat die enemachine in de drukke septembermaand binnen één week ooknog eens meerdere malen dienst weigerde, zodat in het hele gebouwvoor twaalf uur en na half drie geen druppel koffie meer was tekrijgen, deed bij veel Letterenmedewerkers de deur dicht.

Van Galen stelt voorop dat hij begrip heeft voor definanciële problemen van de restauratieve dienst, maar wijstop het feit dat het in de huidige situatie wel erg moeilijk is omhet groeiende aantal externe partners van de faculteit Letteren opeen fatsoenlijke manier aan de Trans te ontvangen. "Ik hoordecollegevoorzitter Veldhuis deze week nog op de radio pleiten voormeer decorum, bijvoorbeeld als studenten afstuderen. Een mooiverhaal hoor, maar als ik de manier waarop wij onze gastenontvangen vergelijk met hoe ikzelf bij bedrijven wordt onthaald,dan is het verschil wel heel groot."

Hoofd A. Raterink van de Restauratieve Dienst bevestigt dat hetvorig jaar genomen besluit om de openingstijden in Trans 10 tebeperken, is ingegeven door financiële overwegingen. "Deopbrengsten wogen niet op tegen de kosten, en mede omdat er steedsmeer wordt geknepen op ons budget, kunnen wij het ons nietpermitteren om ruimere openingstijden te hanteren."

De klachten over de koffieautomaat zijn hem pas onlangs ter oregekomen en na overleg met vertegenwoordigers van de faculteit is nubesloten om het huidige apparaat op korte termijn te vervangen dooreen moderner en sneller apparaat. Ook over uitbreiding van deopeningstijden valt wat hem betreft te praten, zij het dat defaculteit Letteren dan wel financieel over de brug zal moetenkomen.

Van Galen kan geen uitsluitsel geven over die mogelijkheid, maarhoopt wel dat er op de een of andere manier wat aan deopeningstijden kanworden gedaan, zeker omdat de tegenstellingen inde binnenstad anders wel erg groot worden. "Terwijl hier de kantineongeveer in elkaar dondert, wordt op vijftig meter afstand voorveel geld een Faculty Club uit de grond gestampt. Dat is niet echtmakkelijk meer aan onze medewerkers uit te leggen."

EH