'U kunt de carotisstenose krijgen'

Body: 
Van sommige ziektes die hen waren toegewenst haddenze zelfs nog nooit gehoord, de mensen van FBU-Security. Mazzel dusdat ze uitgerekend AZU-personeel mochten assisteren bij het vindenvan een geschikte parkeerplaats, want zo was het vorige weekdonderdag behalve een koude ook een leerzame ochtendgeworden.

Plaats van handeling was de parkeerplaats van sportpark Olymposaan de Uppsalalaan. Omdat de parkeergarage van het AZU wordtverbouwd, heeft de universiteit de AZU-medewerkers voorlopig ruimteaangeboden op de terreinen van Diergeneeskunde, waar zelfs eenpendelbusje wordt ingezet om de automobilisten snel en droog naarhun werk te krijgen. Maar sommige AZU-medewerkers vinden dat tochnog te omslachtig en preferen Olympos, zodat een nietsvermoedendetennisser daar 's middags geen plek meer kan vinden.

Omdat met het ziekenhuis is afgesproken dat AZU-personeel alleenten oosten van de Universiteitsweg mag parkeren, besloot deuniversiteit vorige week in te grijpen. Liefst tweehonderdsluipparkeerders werden in de ochtendspits tegengehouden en naarDiergeneeskunde verwezen en dat werd de mensen van Security, gezienhet commentaar vanuit de auto's, niet in dank afgenomen.

Deze week is de actie herhaald en ook de komende tijd zullen demedewerkers van Security incidenteel in actie komen in de hoop datde AZU-medewerkers niet alleen uit zichzelf zullen kiezen voor hetDiergeneeskundeterrein, maar dat ze zich ook wat fatsoenlijkerzullen gedragen.

Overigens bespreekt de Raad van Bestuur van het AZU dinsdag eenvoorstel om een pendelbus te laten rijden vanaf de parkeerplaatsvan stadion Galgenwaard naar het AZU. Wanneer die bus eenmaal rijdtwordt serieus overwogen om ziekenhuismedewerkers met een postcodebeginnend met 35, uitgezonderd artsen, de toegang tot deparkeergarages te ontzeggen.

EH