U-raad bekritiseert jojo-gedrag faculteiten

Body: 
De Universiteitsraad is niet gelukkig met de manierwaarop de faculteiten hun begrotingen voor de komende jaren hebbenopgesteld. Toch zal de raad op 12 december zonder problemeninstemmen met de universitaire meerjarenbegroting2001-2005.

Een en ander bleek tijdens de bespreking van de begroting in eengezamenlijke vergadering van de drie commissie van deUniversiteitsraad. Het voornaamste punt van kritiek gold het feitdat zoveel faculteiten meerjarenbegrotingen met forse tekortenhadden ingediend. Gezien het feit dat het in het verledenregelmatig is voorgekomen dat sombere prognoses werden gevolgd doorforse overschotten, vroegen verschillende raadsleden zich af hoeserieus ze de nu gepresenteerde cijfers moesten nemen. HansGoedemans sprak in dit verband van een jojo-effect, terwijl FritsHes zich gezien de grote mate van onduidelijkheid afvroeg inhoeverre de facultaire begrotingen op drijfzand zijn gebouwd."

Volgens collegelid Wim Kardux was van drijfzand geen sprake."Het punt is dat de faculteiten met name de derde geldstroomsystematisch te krap begroten. Uit psychologisch oogpunt is datgoed te begrijpen, maar bekeken vanuit de financile planning is datinderdaad verkeerd. Daar komt overigens bij dat de verwachtetekorten nu hoger zijn dan in vorige jaren omdat wij de faculteitenop het hart hebben gedrukt om hun reserves aan te spreken. Wemoeten nu afwachten hoe dat uitpakt."

De raad nam genoegen met deze verklaring al bleef er ergernisbestaan over het feit dat de voorspelde tekorten maar in een enkelgeval van een plausibele verklaring waren voorzien. Ook in andereopzichten werd geklaagd over een gebrek aan informatie. Zo toondeHes zich uiterst verbaasd over het feit dat de verbouwing van hetDiergeneeskunde-complex met 225 miljoen gulden anderhalf keer zoduur zal worden als altijd was aangekondigd. "Het bedrag van 150miljoen gulden is tot nu toe ook door het college van bestuur alsabsolute bovengrens genoemd. Als dan nu opeens blijkt dat de zaakanderhalf maal zo duur wordt, dan vraag ik mij af wat voor spel ergespeeld wordt en of we straks niet weer met een ander bedragzullen worden geconfronteerd? Hoe gaat dit verder?"

Collegelid Wim Kardux gunde de raadsleden een blik in de keukenmet zijn opmerking dat dat bedrag van 150 miljoen indertijd"volstrekt met de natte vinger" was opgevoerd. "Dat bedrag isdaarna een eigen leven gaan leiden, maar we hebben het ookgehanteerd om de faculteit een beetje onder controle te houden,"aldus een opmerkelijk eerlijke Kardux. Hij rekende de raadsledenvoor dat het nu genoemde bedrag nog heel bescheiden is, gezien deomvang van het Diergeneeskunde-complex dat een kwart van het totaleuniversitaire gebouwenbezit vertegenwoordigt.

EH/GK