U-raad valt over extra 10 miljoen

Dat was maandagavond de uitkomst van een bij vlagen fellediscussie in de commissie Procesondersteuning van deUniversiteitsraad. De studentenfractie liet bij monde van PeterWesterweel weten geen genoegen te nemen met de wel erg magereonderbouwing van de voorstellen.

Het college vraagt bijna tien miljoen gulden extra, zowel voorachterstallig onderhoud als voor verbouwingen van Trans 1 en Trans2. Maar, stelde Westerweel, uit niets blijkt waarom juist dezeverbouwingen prioriteit genieten. Misschien zijn andere projectenwel veel urgenter, maar dat kunnen wij bij gebrek aan een integralebeleidsvisie van het college van bestuur niet beoordelen.

Rector-magnificus Voorma was bepaald niet blij met deopmerkingen van de studenten. Hij vroeg zich af of leden van deU-raad wel voldoende verstand van zaken hebben om te kunnenoordelen over de prioriteit van bouwplannen en waarschuwde voor devertraging die verzoeken om meer informatie kunnen opleveren.

Hoofd Huisvesting ir. A. Sikkema stelde dat er wel degelijksprake was van beleid, omdat de Universiteitsraad immers al jarengeleden had besloten het Centrumgebied aan te pakken. "Dat staatallemaal glashelder op papier." Dat voor de hele operatie nuaanzienlijk meer geld wordt gevraagd, is volgens hem geenverandering van beleid maar een kwestie van extra kosten. En dekeuze om de entree van Trans 2 wel en die van Centrumgebouw Noordvoorlopig niet aan te pakken, vroeg Westerweel. Dat was een stukjebeleid dat inderdaad niet op papier stond, erkende Sikkema. "Datbeleid zit in mijn hoofd."

Afgesproken werd dat het college op korte termijn alsnog eenbeleidsnotitie produceert over het huisvestingsbeleid. Over drieweken zal de commissie dan bepalen of zij kan instemmen met devoorgestelde extra uitgaven.

EH