U-raad wil meer garanties voor onafhankelijkheid U-blad

Body: 
De Universiteitsraad is het op onderdelen oneens methet voorstel van het college van bestuur om het U-blad om te vormentot een ambtelijke dienst. De raad wil meer garanties voor hetbehoud van de redactionele onafhankelijkheid.

Het voorstel van het college hangt samen met het voornemen omhet Universiteitsblad met ingang van 1 juli onder te brengen binnende universitaire organisatie. Op dit moment wordt het bladweliswaar betaald door de universiteit, maar uitgegeven door eenzelfstandige en onafhankelijk van de universiteit opererendestichting. In overleg met stichtingsbestuur en redactie is ditvoorjaar besloten om een eind te maken aan deze omslachtigeconstructie. In de nieuwe situatie wordt het U-blad een dienst diedirect onder het college van bestuur valt. Om de journalistiekeonafhankelijkheid te garanderen, wordt een redactieraad in hetleven geroepen als een buffer tussen CvB en redactie.

De commissie Procesondersteuning van de Universiteitsraad maaktemaandag duidelijk in principe geen moeite te hebben met dezeplannen. Wel vroegen verschillende leden zich af in hoeverre dejournalistieke onafhankelijkheid in de nieuwe situatie nog isgewaarborgd, nu volgens het nieuwe redactiestatuut zowel dehoofdredacteur als de redactieraad door het college van bestuurworden benoemd. Als een extra check and balance vroeg de commissieom adviesrecht bij de aanstelling van een nieuwe hoofdredacteur.Ook drongen de leden aan op overleg met de Universiteitsraadvoordat wordt besloten tot wijziging van het redactiestatuut.

In een eerste reactie maakte collegevoorzitter Veldhuisduidelijk dat hij met dit laatste verzoek geen problemen had.Inspraak in de benoeming van een hoofdredacteur noemde hijdaarentegen geen bevoegdheid van een medezeggenschapsorgaan. "DeMUB verzet zich daartegen en het is mijn plicht om de wet zo goedmogelijk uit te voeren." De voltallige commissie hield echter voetbij stuk en maakte duidelijk in de vergadering van deuniversiteitsraad van 4 juni niet te zullen instemmen met deopheffing van de Stichting Universiteitsblad als het college nietbereid is om op dit punt water bij de wijn te doen."

EH