U-raad wil onderzoek naar behoud ACCU

Body: 
De bespreking in de Universiteitsraad werd half juli gedomineerddoor de vraag hoe de universiteit na een eventuele verkoop van hetACCU om denkt te gaan met het beleid op het gebied van deinformatie- en communicatietechnologie (ICT). Begin dit jaar werdbekend dat de universiteit overweegt om het ACCU aan Cap Gemini teverkopen, maar volgens verschillende raadsleden heeft het collegevan bestuur zich daarmee wel erg hals over kop in het avontuurgestort. De wens om van het financieel niet al te florissantecomputercentrum af te komen was kennelijk zo groot, dat het collegezich volgens de raad onvoldoende heeft afgevraagd hoe het straksverder moet met het ICT-beleid. Door in zee te gaan met Cap Geminigeeft de universiteit haar zelfstandigheid op dit cruciale punt vanuniversitair beleid volstrekt uit handen, aldus een bezorgde dr Janvan Dijk. "Als we nu een prematuur besluit nemen, zou dat strakswel eens een historische vergissing kunnen blijken te zijn."

De Universiteitsraad zal niet zonder meer akkoord gaan met eenovername van het universitaire computerbedrijf ACCU doorautomatiseringsgigant Cap Gemini. De raad wil eerst meerduidelijkheid over de consequenties van het handhaven van het ACCUbinnen de universiteit. Een groot deel van het ACCU-personeel heeftzich inmiddels bereid verklaard om actie te voeren tegen eeneventuele overname.

Rector-magnificus Voorma en secretaris Kardux herhaalden dat definanciƫle situatie van het ACCU verre van rooskleurig is endat de samenwerking met Cap Gemini daarom van groot belang is.Bovendien relativeerden zij de rol van het ACCU in het ICT-beleid.Zij wezen op het feit dat vernieuwingen op het gebied vancomputergebruik in het onderwijs en in de wetenschappelijkeinformatievoorziening vaak volstrekt los van het ACCU infaculteiten en in de bibliotheek worden ontwikkeld.

De raad hield echter voet bij stuk en eiste van het college eensamenhangende toekomstvisie over het universitaire ICT-beleid,voordat er sprake kan zijn van een eventuele verkoop van het ACCU.In die verkenning moet sprake zijn van een expliciete afweging vande voor- en nadelen van het afstoten van het ACCU.

Binnen het ACCU zelf blijft een grote meerderheid van hetpersoneel overigens onverminderd tegenstander van de voorgenomenovername. Met name de ongunstiger arbeidsvoorwaarden bij Cap Geminivormen een bron van onrust. Tijdens een door ongeveer tachtig vande honderdtwintig personeelsleden bezochte bijeenkomst vanvakbondAbvakabo bleek een ruime meerderheid half augustus bereid tezijn om op basis van de huidige voorstellen actie te voeren tegende dreigende overname. (EH)