U-raadslid komt met alternatief voor Ivlos

Body: 
Het plan om het onderwijsinstituut Ivlos onder te brengen bij de faculteit Sociale Wetenschappen moet worden heroverwogen, vindt universiteitsraadslid Herre Talsma. De problematische financiële situatie van de universiteit maakt dit noodzakelijk.

Het college van bestuur moet op korte termijn een besluit nemen over de toekomst van het Ivlos. Dit gebeurt op basis van een advies van een commissie onder leiding van hoogleraar Onderwijskunde Theo Wubbels. In dat – nog niet openbare- rapport staat omschreven op welke wijze Utrecht een bijdrage kan leveren aan een oplossing voor het lerarentekort. Daarnaast moest Wubbels aangeven hoe het Ivlos kan worden opgenomen in de faculteit Sociale Wetenschappen.

Onder Ivlos-medewerkers bestaat sinds de onlangs aangekondigde universitaire bezuinigingsdoelstellingen onrust. Het instituut moet flink inkrimpen. Die klap zou na een overgang naar Sociale Wetenschappen extra hard aankomen, omdat de derdegeldstroominkomsten dan niet groter mogen zijn dan eerstegeldstroombaten. Een richtlijn die aansluit bij een facultaire regeling, zou in het rapport Wubbels zijn opgenomen. Bij het Ivlos maken externe inkomsten een veel groter deel uit van het budget.

Een tweede zorgpunt is de promotieverplichting die wetenschappelijke medewerkers opgelegd krijgen. Behalve individuele consequenties brengt dit grote kosten met zich mee.

Volgens raadslid Talsma vraagt de situatie om een herbezinning. In een alternatief plan pleit hij er voor een faculteit penvoerder te maken van het Ivlos of het instituut onder te brengen in een interfacultaire samenwerking. “Het plan van Wubbels is goed, maar in de huidige situatie onuitvoerbaar. De universiteit heeft nu geen behoefte aan een reorganisatie die veel energie en geld kost.” Ivlosdirecteur Simons geeft hem gelijk.

Volgens decaan Koops van Sociale Wetenschappen is de reactie van Talsma “prematuur. Mijn faculteit heeft formeel nog geen verzoek bereikt tot integratie van het Ivlos.” Over de regeling voor derdegeldstroom zegt hij: “Dat is een vuistregel om te voorkomen dat we ongelimiteerd mensen aannemen op tijdelijke externe gelden. Ook voorkomen we daarmee dat we dingen gaan doen die we niet willen doen. Maar als fantastisch onderzoek langdurig gefinancierd kan worden, dan lappen we die regel aan onze laars. Ik weet helemaal nog niet hoe dat bij het Ivlos zit.”

Met het indienen van zijn plan heeft Talsma in elk geval afgedwongen dat de ontwikkelingen rondom het Ivlos komende maandag op de agenda van de U-raad staan. Tot nu toe vond het college dat de medezeggenschap bij de facultaire en instituutsorganen thuishoorde.