Uithof Inn weigert te sluiten

Het besluit van de Uithof Inn vormt de climax van jarenlangeonderhandelingen met de universiteit over de toekomst van het enigebruine café in de Uithof. Omdat van meet af aan duidelijk wasdat het bedrijf op termijn van de huidige plek zou moetenverdwijnen, zijn eigenaar Fred Bohms en de universiteit al langetijd in gesprek over andere vestigingsplaatsen. Aanvankelijk leekhet studentencomplex aan de Cambridgelaan een mogelijk alternatief.Maar een besluit van woningbouwcorporatie Bo-Ex om forsebesparingen in het ontwerp aan te brengen, gooide roet in heteten.

Ook aan andere mogelijke vestigingsplaatsen bleken de nodigebezwaren te kleven. De grootste bottleneck vormt het volgens Bohmsvoor een eetcafé benodigde oppervlak van vierhonderd vierkantemeter, ruwweg de huidige omvang van de Uithof Inn. Het laatsteaanbod van de universiteit betreft het stuk grond aan deGenèvelaan tegenover Broese-Wristers. Uit stedebouwkundigeoverwegingen wil de universiteit daar echter slechts tweehonderdvierkante meter beschikbaar stellen.

Ir. Aryan Sikkema, hoofd Huisvesting van de universiteit noemtde gang van zaken triest, maar legt de schuld bij Bohms dieverschillende redelijke aanbiedingen naast zich neer zou hebbengelegd. Hij wijst op de mogelijkheid om aan de Genèvelaan eengebouw van twee verdiepingen neer te zetten. "Wij willen de UithofInn graag behouden, maar dan binnen de grenzen van onsstedebouwkundig kwaliteitsconcept."

Volgens Bohms is een gebouw van twee verdiepingen gezien dehuidige opzet van de Uithof Inn geen haalbare kaart. "Dan krijg jeeen totaal ander type bedrijf." Hij verwijt de universitairebouwheer en het college van bestuur het stedebouwkundig ontwerpheilig te verklaren. "Het prestige van de universiteit gaat henkennelijk boven de leefbaarheid van de Uithof."

Omdat de universiteit de huur van de Uithof Inn per 1 mei heeftopgezegd, heeft Bohms nu een advocaat in de arm genomen. Hij eistdat hem alsnog een fatsoenlijk alternatief voor de huidige plekwordt aangeboden en heeft het college van bestuur meegedeeld zijnzaak zolang dat verantwoord is, open te zullen houden.

EH