Uithof-strategie voor bio-medisch onderzoek

Body: 
Een kleine vijftig toponderzoekers uit vijffaculteiten gaan dinsdag 22 september een dag lang brainstormenover het onderzoek in de Levenswetenschappen. Doel van debijeenkomst is het ontwikkelen van een 'Uithof-strategie' voor meersamenhang in het Utrechts bio-medisch onderzoek.

Aanleiding voor de door Geneeskunde-decaan prof. dr W. Gispengeorganiseerde bijeenkomst is de toenemende kritiek op deverbrokkeldheid van het Utrechtse onderzoek in deLevenswetenschappen. Zo verbaasde een commissie van internationaleexperts zich dit voorjaar over het ontbreken van interdisciplinaireprogramma's binnen de kwalitatief hoog aangeschrevenonderzoeksschool Infectie en Immuniteit. Ook de universitaireAdviescommissie Wetenschapsbeleid (ACWB) en het college van bestuurtoonden zich weinig gecharmeerd van de geringe bereidheid van debetrokken faculteiten tot samenwerking op onderzoeksgebied. Omdiezelfde reden konden vijf voorstellen voor de Breedtestrategieuit de bio-medische hoek dan ook geen genade vinden in de ogen vande ACWB. Pas nadat twee van die voorstellen door een ad-hocwerkgroep waren uitgewerkt tot meer interdisciplinaire projectengaf de ACWB onlangs groen licht.

Onder het motto 'Op weg naar een Uithof-strategie' hopenonderzoekers uit de faculteiten Geneeskunde, Diergeneeskunde,Farmacie, Biologie en Scheikunde dinsdag een eerste stap te zettenop de weg naar meer structurele vormen van samenwerking.Uiteindelijk doel is het formuleren van een aantal gezamenlijkeprojecten die de kern moeten vormen van het Utrechts bio-medischonderzoeksgezicht. Een centraal onderliggend thema in dat verbandis het onderzoek naar de bio-moleculaire processen die tengrondslag liggen aan het ontstaan van ziekten. Een voorbeeld vanzo'n gezamenlijk project vormt het Breedtestrategie-voorstel van defaculteiten Geneeskunde, Farmacie en Diergeneeskunde voor onderzoeknaar de moleculaire mechanismen die van belang zijn voor deontwikkeling van vaccins. Voor dit onderzoek zal volgend jaar ooksubsidie worden aangevraagd in het kader van het VijfdeKaderprogramma van de Europese Unie.

EH