Uitstel van executie voor Uithof Inn

Body: 
Studenten en medewerkers kunnen nog ruim een halfjaar terecht in eet- en drinkgelegenheid Uithof Inn. Dehuurovereenkomst met de universiteit die per 1 september afliep, isdeze zomer door het college van bestuur verlengd tot 1 mei 1999.Over de verdere toekomst van de voormalige strandtent bestaat noggeen zekerheid.

De tijdelijke verlenging van de huurovereenkomst is het gevolgvan het feit dat gesprekken over een nieuwe vestigingsplaats van deUithof Inn tot nu toe geen resultaat hebben gehad. Het cafévan Fred en Marian Bohms, dat inmiddels bijna vijftien jaar in deUithof is gevestigd, moet volgend jaar zomer van de huidige lokatieverdwijnen om plaats te maken voor de nieuwbouw van deUniversiteitsbibliotheek.

Al enkele jaren is Bohms met de universiteit in gesprek overalternatieve vestigingsplaatsen voor zijn café. Aanvankelijklag het in de bedoeling dat de Uithof Inn een plek zou krijgen inhet nieuwe studentencomplex aan de Cambridgelaan, waar in debouwplannen ruimte was gereserveerd voor een horeca-gelegenheid.Ondanks het feit dat de partijen al vrijwel tot overeenstemmingwaren gekomen, werd het café twee jaar geleden echter op hetlaatste moment zonder opgaaf van redenen door dewoningbouwcorporaties Bo-Ex en SSH uit het bouwplan geschrapt. Ookverschillende andere lokaties vielen later om uiteenlopende redenenaf.

Op dit moment bestudeert het college van bestuur de mogelijkheidom de Uithof Inn onder te brengen in een nieuw te bouwenhoreca-gelegenheid op de plaats van het vroegere kantoor van deABN-Amro-bank aan de Genèvelaan. Omdat voortzetting van hetbedrijf op de huidige plek na 1 mei 1999 onmogelijk is, zal ookvoor de noodzakelijke overbruggingsperiode nog een oplossing moetenworden gevonden.

EH