'Universitair bestuur wordt commandostructuur'

Body: 
De komende maanden wordt de MUB, de wet op hetuniversitair bestuur, gevalueerd. "Hoe wordt de inbreng van destudenten in de praktijk ervaren?" luidt n van de vragen waaropminister Hermans antwoord wil. De studenten aan de Universiteit vanAmsterdam weten dat al.

De MUB heeft de invloed van studenten 'gereduceerd tot roepenlangs de zijlijn'. Dat zegt althans DIS, de grootste partij in decentrale studentenraad van de UvA. "Het universitair bestuur wordteen commandostructuur."

De studentenraad had willen spreken tijdens een hoorzitting vande gemeente over de bouw van een universiteitsbibliotheek in debinnenstad. Maar de raad zag daarvan af nadat het college vanbestuur had gedreigd dat daardoor de relaties tussen raad encollege aanmerkelijk zouden verslechteren. "Pure chantage", zegtJurrian Zoeteweij van de plaatselijke studentenbond, de AsvaStudentenunie.

Maar het universiteitsbestuur is niet onder de indruk. Hetverwijst naar de nieuwe verhoudingen die sinds de invoering van deMUB zijn ontstaan. "De studentenraad is een internmedezeggenschapsorgaan", zegt een woordvoerder. "Het is niet zijntaak de politieke besluitvorming te beinvloeden."

De Tweede-Kamerfractie van het CDA, bij de invoering aluitgesproken tegenstander van de MUB, heeft inmiddels vragen overde kwestie gesteld aan minister Hermans. "Bent u het met deCDA-fractie eens", wil Kamerlid Camiel Eurlings weten, "datdreigementen niet passen in de omgang tussen eenhoger-onderwijsinstelling en haar studenteninspraakorgaan?"

Studentenpartij DIS pleit alvast voor 'herziening' van debestuursstructuur. Nu al staat echter vast dat minister Hermans zover niet zal gaan. "Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling keuzenterug te draaien", schreef hij afgelopen zomer over de evaluatievan de MUB, "maar om te bezien of sommige zaken wellicht nog beterkunnen gaan."

HOP, HO