Universiteit bereidt zich voor op 73ste lustrum

Body: 
Vanaf de dies natalis, 26 maart 2001 tot de openingvan het volgend academisch jaar, september 2001, zal het 365-jarigbestaan van de Utrechtse universiteit gevierd worden. Een onlangsingestelde lustrumcommissie is druk aan het werk met devoorbereidingen.

"De lustrumcommissie wil overbrengen dat de UU een instelling isom trots op te zijn", aldus haar voorzitter, degeneeskunde-hoogleraar dr. Tj.B. van Wimersma Greidanus. "Dat wilniet zeggen dat alles koek en ei is, maar bij zo'n gelegenheidtreed je toch opgewekt naar buiten. Want uiteindelijk is de UU eenleuke plek om te werken en te studeren."

Het zwaartepunt van de lustrumactiviteiten zal komen te liggenin de openingsweek rondom de verjaardag van de universiteit, eindmaart. Een grote kennismarkt, een lustrumfeest en deuniversiteitsdag voor alumni zullen deel uitmaken van hetprogramma.

Ook het eerste deel van een universiteitsgeschiedenis zal danverschijnen. Zoals historicus prof.dr. W. Mijnhardt vertelde bij depresentatie van dit project zal het gaan om eenuniversiteitsgeschiedenis die is ingebed in de geschiedenis vanonderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen. "Het accent zal komente liggen op de groeiende onmisbaarheid van universiteiten in hetmaatschappelijk bestel nà 1850 - omdat zij dan centraleleveranciers worden voor de modernisering van de samenleving",aldus Mijnhardt. Ten behoeve van dit project, dat doorloopt tot enmet het volgende lustrum zal vanwege het Provinciaal UtrechtsGenootschap ook een bijzonder hoogleraar Universiteitsgeschiedenisworden aangesteld.

De lustrumcommissie zal eind deze maand universitaire onderdelenuitnodigen om ideeën aan te dragen om de 365ste verjaardagluister bij te zetten. "Maar het is niet de bedoeling om, zoalstijdens het vorige lustrum, elke bijzondere activiteit die toch algehouden zou worden aan de UU, automatisch met een lustrumvlag tetooien", beklemtoont Van Wimersma Greidanus. "De commissie wil deactiviteiten laten aansluiten bij het motto van het lustrum, datnog niet helemaal vast staat maar dat betrekking zal hebben op deverscheidenheid, diversiteit, het op maat gesneden zijn, het voorelk wat wils, waardoor de UU gekarakteriseerd wordt.

AH