'Universiteit heeft ook sociale taak'

Body: 
Illustratie: Albo HelmKijk ook eens op de homepages van Albo Helm: http://utopia.knoware.nl/users/albohelm/en http://spidernet.nl/~albo_helm/


Discussie over waarde vrije dag voor PC

Het college van bestuur en de vakbonden zijn het nieteens over de waarde van een vrije dag die medewerkers moeten kunneninwisselen tegen een PC. De bonden willen één vastewaarde voor alle personeelsleden. Volgens het college dient dewaarde van een vrije dag een vast percentage te bedragen van hetinkomen van de betreffende medewerker. Het U-blad peilde watmeningen.

Dr. Lieteke Van Vucht Tijssen (lid college vanbestuur):

"Het is niet onze bedoeling om via de PC-regeling aanvullendinkomensbeleid te voeren. Er zijn nu eenmaal verschillen in salarisen het spreekt wat ons betreft voor zich dat die verschillen ookeen rol spelen wanneer medewerkers tijd en geld tegen elkaarruilen. Dat betekent inderdaad dat een computer een betergesalarieerde medewerker minder vrije dagen kost dan een lagerbetaald personeelslid.

"Ik vind dat niet onlogisch. Als deze regeling er niet zou zijn,betaalt iemand met een laag salaris relatief gezien ook meer voordie computer. Bovendien kun je de zaak ook van de andere kantbekijken. Een laag betaalde medewerker die vrije tijd wil kopen,bijvoorbeeld voor extra zorgverlof, is voor hetzelfde aantal dagenminder geld kwijt dan een beter betaalde collega. Dan werkt deregeling in het voordeel van de lager betaalden."

Jack van Poppelen (vertegenwoordiger vakbonden in LokaalOverleg):

"Een computer moet voor iedereen betaalbaar zijn. Juist in degrote groep laagbetaalden aan de universiteit hebben weinig mensenzo'n ding. En juist voor die groep medewerkers wordt de aanschafextra duur gemaakt. Dat is toch vreemd? Noem het maar eensoortsolidariteitsprincipe, dat wij daar tegen zijn.

"Daar komt bij dat de belastingdienst akkoord gaat met dezeregeling. Voorwaarde is, dat het gaat om zaken die van belang zijnvoor het werk. Ik zie de mogelijkheid om vrije dagen in te ruilenvoor een PC niet zozeer als een leuk privé-project, maar alseen aanbod dat direct verband houdt met het werk. En dan past hetzeker niet dat de ene medewerker duurder uit is dan de ander.

"Dat het kopen van vrije tijd relatief duurder wordt voor laagbetaalden. Ach, dat is niet zo'n probleem, want in de praktijkgebeurt dat nauwelijks."

Prof.dr. Ward Koster, decaan RuimtelijkeWetenschappen:

"Dit is al een heel oude discussie. In onze faculteit ging hetindertijd over de vraag of toelages voor veldwerksalarisafhankelijk moesten zijn. Ik heb me daar altijd erg tegenverzet. Ik zou het in dit geval het meest elegant vinden als eréén dagwaarde voor alle medewerkers werd gekozen ergenshalverwege de salarisschaal. Uiteindelijk kost een dag werken allemedewerkers evenveel inspanning. Ik vind het overigens geenvreselijk principieel punt en ik begrijp niet dat de bonden er zo'nheisa over maken."

Michel Koot, hoofd Financiën van SocialeWetenschappen:

"Ik ben voor één vaste dagwaarde, al kan ik me ook welinleven in de gedachtegang van het college van bestuur. Maaruiteindelijk geeft de solidariteit met minder draagkrachtigen voormij de doorslag. Je kunt een soortgelijke discussie trouwens ookvoeren over kinderopvang. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik vindhet prima dat de universiteit voor mensen met kinderen geld steektin opvang. Je hebt als universiteit toch ook een beetje een socialetaak."

Prof.dr. Arie Verkleij, directeur onderzoekschoolBiomembranen:

"Vrije dagen ruilen voor een PC? Laat het college de mensen maareens wat beter betalen in plaats van ze voortdurend meer vrijedagen te geven. Vrije dagen hebben we al veel te veel. Op vrijdagis in De Uithof al niemand meer bereikbaar. Hoe kunnen we onstoponderzoek overeind houden als iedereen voortdurend vrijheeft?"