Universiteit moet klantvriendelijker

Body: 
De Universiteit Utrecht zorgt niet goed genoeg voorhaar studenten. Twee nieuwe universitaire rapportages bevestigenhet negatieve beeld over de studentenvoorzieningen dat eerder naarvoren kwam uit onderzoeken van het tijdschrift Elsevier en deKeuzegids. Structurele aandacht voor de wensen van studenten wordtbepleit.

Vooral de voorlopige rapportage van het projectteam Hoger op deRanglijst is weinig verhullend. Volgens het team dat na dedesastreuze landelijke onderzoeken bij negen Utrechtse opleidingende studenten- en onderwijsvoorzieningen onder de loep nam wordt destudent 'niet zelden helemaal over het hoofd gezien'.

De onlangs gepubliceerde resultaten van enquetes onder eerste-en derdejaars sluiten aan bij de bevindingen van Hoger op deRanglijst. De studenten zijn in deze 'Studentenmonitor' over hetalgemeen tevreden over hun onderwijs en hun docenten, maarbeoordelen de universitaire voorzieningen veel negatiever.'Intensieve studiebegeleiding', 'persoonlijke aandacht'; het zijntermen die de ondervraagde studenten niet in relatie weten tebrengen met de UU. Eenderde van de studenten typeert deuniversiteit als 'niet-klantgericht'.

In beide onderzoeken richten de bezwaren van studenten zichonder meer op de bereikbaarheid van docenten en deinformatievoorziening over roostering en tentamens. Ook zijnstudenten slecht op de hoogte van de voorzieningen voorstudiebegeleiding. Waar het de kwaliteit van de onderwijsruimtenbetreft worden vooral de computerleerzalen als slechtbeoordeeld.

Hoger op de Ranglijst heeft inmiddels al enkele concreteverbeteringen van het voorzieningenniveau opgeleverd. Zo komt ereen uniforme universitaire print- en kopieerkaart en zijn er numogelijkheden het universitaire mailadres te koppelen aanpriv-adressen. In het verslag van de Studentenmonitor wordt onderhet motto 'de (aanstaande) student in het middelpunt' structureleaandacht voor de wensen van de student bepleit. De resultaten vande enquetes zullen gebruikt moeten worden bij nieuweuniversiteitsbrede en facultaire plannen, bijvoorbeeld voor deinvoering van het Bachelor-Mastermodel en het uiteindelijkeuitvoeringsprogramma van Hoger op de Ranglijst.

Een van de meer concrete aanbevelingen is de door Hoger op deRanglijst aangedragen verbetering van alle opleidingsintroducties.Dit om de binding tussen opleiding dan wel universiteit en studentte versterken. Onder de werktitel 'hartelijk welkom' zullenaankomend studenten vanaf het volgend academisch jaar kennismakenmet deze vernieuwde aanpak.

XB


'Het is natuurlijk een beetje een luxeprobleem'

Ruim veertig procent van de ondervraagde derdejaars vindt decomputervoorzieningen op de universiteit ronduit slecht. "Ik beginer al niet eens meer aan om een computer te zoeken", zegt OlgaBraams, derdejaars psychologie. "Vorig jaar ging ik nog wel eensmet een groepje waarmee ik een paper moest schrijven op zoek naareen computer. Uiteindelijk gingen we dan toch maar naar iemandthuis omdat er geen een vrij was. Gelukkig heb ik nu zelf eencomputer thuis."

Ze is niet de enige die zelf een computer heeft aangeschaft. Vande derdejaars heeft inmiddels 82 procent een computer thuis,waarvan de helft een aansluiting op internet heeft. Slechts tweeprocent van de derdejaars gebruikt de computerzalen regelmatig,afgezet tegen 68 procent van de eerstejaars die met regelmaat inachter de computer op de universiteit te vinden zijn.

Problemen met het vinden van een computer heeft Bauke Henstra,student sociale geografie, nooit. "Meestal computer ik rond elf uur's ochtends, misschien dat het daardoor komt. Maar het inloggengaat wel erg langzaam. Bij het inloggen zit je gewoon twee minutenmet je armen over elkaar."

Netwerkbeheerder in De Uithof Herjo Scholten kent de klachten,maar relativeert de uitslag van de enquete: "Er zijn inderdaadproblemen geweest met de snelheid doordat we een nieuw systeemhebben aangelegd. Maar drie maanden geleden is er in Trans 1bijvoorbeeld nog een nieuwe computerleerzaal 35 computersbijgekomen." Op de ruim 10.000 accounts die hij onder zijn beheerheeft, lijkt het een druppel op de gloeiende plaat. Maar volgensScholten zijn de computers lang niet altijd bezet. "Natuurlijk zijner spitsuren. Rond lunchtijd wil iedereen tegelijk zijn mailchecken."

Tweedejaars psychologie Marieke Leenen: "Het is natuurlijk eenbeetje een luxeprobleem, maar er is nooit een computer vrij als ikeven wil zitten. Bovendien wordt er weinig informatie gegeven. Ikwist niet eens dat er een nieuwe computerzaal bij is gekomen."

MK/CH