Universiteiten beloven onderzoeksgeld Hermans te verdubbelen

Body: 
Er moet meer geld uitgegeven worden aan vernieuwingvan het Nederlandse onderzoek. Als minister Hermans de landelijkeonderzoeksorganisatie NWO daarvoor meer geld geeft, zijn deuniversiteiten bereid daar nog eenzelfde bedrag bij tedoen.

Universiteiten beloven onderzoeksgeld Hermans teverdubbelen

Dat schrijft de vereniging van universiteiten VSNU in een briefdie zij deze week samen met NWO en de wetenschappelijke academieKNAW aan Hermans heeft verstuurd. De drie organisaties vinden datde zogeheten tweede geldstroom groter moet. Dat is geld dat doorNWO wordt besteed aan kansrijk universitair onderzoek. Alleen alsNWO meer ruimte krijgt, kan de noodzakelijke vernieuwing van hetNederlandse onderzoek doorgaan.

Als Hermans inderdaad geld voor vernieuwing uittrekt, wil NWObinnen haar budget evenveel geld reserveren voor vernieuwing. Daarbovenop besteden de universiteiten zelf dan ook nog eens zo'nbedrag aan dat doel. Een extra overheidsinvestering van 50 miljoengulden leidt zo dus tot een vernieuwingsbudget van 150 miljoen.

Eén van Hermans' eerste daden als minister was hetschrappen van het plan van zijn voorganger Ritzen om de tweedegeldstroom te vergroten met 500 miljoen gulden. Dat geld wildeRitzen weghalen bij de universiteiten. Maar Hermans vond dat een tegrote ingreep, tot opluchting van de universiteiten.

De minister zoekt nu naar alternatieven. Half juni wil hij zijnplannen voor het wetenschapsbeleid in de komende jaren uit dedoeken doen. De brief van VSNU, NWO en KNAW is bedoeld als voorzetvoor die plannen. Met de belofte geld vrij te maken voor NWO alshij dat zelf ook doet, willen ze Hermans verleiden extra geld inonderzoek te steken.

HOP, HO