Universiteiten claimen wetenschappelijk onderwijs

Body: 
De Nederlandse universiteiten hebben grote moeite methet idee dat hogescholen wetenschappelijk onderwijs mogen gaangeven. In een gezamenlijke vergadering hebben zij vorige week hunzorg uitgesproken over een voorstel van minister Hermans in dezerichting.

De bewindsman opperde zijn idee twee weken geleden in eennotitie over de invoering van het bachelor-masterstelsel.Hogescholen met opleidingen van voldoende academisch gewicht mogenin zijn visie voor zulke opleidingen straks een wetenschappelijkkeurmerk aanvragen. Omgekeerd mogen universiteiten in de toekomstook beroepsopleidingen gaan aanbieden.

Volgens Hermans zou op deze manier beter kunnen wordeningespeeld op de gevarieerde behoefte van studenten aan hogeronderwijs. De universiteiten stellen echter dat de vermenging vanwetenschappelijk en beroepsonderwijs binnen een instelling juistonduidelijkheid in de hand zal werken. Ook in Utrecht bestaatweinig enthousiasme voor de gedachte van Hermans. Naast dedreigende onduidelijkheid voor studenten ziet collegevoorzitterVeldhuis als bezwaar dat hogescholen met wetenschappelijkeopleidingen ook geld zullen gaan claimen voor onderzoek. "Dat zouniet onlogisch zijn, want het verzorgen van wetenschappelijkonderwijs is in onze visie ondenkbaar zonder de aanwezigheid vanwetenschappelijk onderzoek. Maar dat zou betekenen dat de toch algeringe hoeveelheid geld die de overheid in ons land voor onderzoekover heeft, wordt versnipperd. Dat is echt onaanvaardbaar."

Het aanbod van Hermans dat universiteiten straks ookberoepsopleidingen mogen gaan aanbieden, noemt Veldhuis 'nogalgratuit'. "In Utrecht zijn wij in ieder geval niet van plan omhbo-achtige opleidingen in de markt te gaan zetten en dat weet deminister ook. Wij vinden dat de universiteit bij uitstek de plek isvoor het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs. Dat is dekwaliteitseis die wij onszelf stellen."

Veldhuis beklemtoont dat hij in zijn algemeenheid zeer gelukkigis met de plannen van Hermans voor de invoering vanbachelor-master. "Maar met dit aspect hebben wij de grootstemoeite. Wij zullen dit voorstel dan ook zeker niet slikken."

EH