Universiteiten schenden privacy studenten

Body: 
Of een student het een beetje leuk doet op hogeschoolof universiteit, is niet moeilijk uit te vinden. Cijfers hangenvaak open en bloot op de gang of zijn op Internet te bewonderen.Mag dat zomaar?

Onlangs wilde een Haagse hogeschooldocente zich wreken op eenstudent. Hij had zich in de Hogeschoolkrant negatief uitgelatenover 'haar' opleiding. Zij stuurde een ingezonden brief naar deredactie. In een p.s. meldde zij zijn slechte studieresultaten.

De redactie heeft de cijfers niet gepubliceerd, maar schreefnaar aanleiding van de brief een stuk over de openbaarheid vantentamencijfers. Die hangen open en bloot op de gang, met naam ensekse van de studenten erbij. Terwijl in de Wet Persoonsregistratiestaat dat gegevens die tot een persoon te herleiden zijn, nietzomaar naar buiten gebracht mogen worden - en zeker niet zondertoestemming van de betrokkenen.

Het schenden van de privacy speelt bij veel hogescholen enuniversiteiten. Bij de Registratiekamer, die op de naleving van deWet Persoonsregistratie toeziet, zijn nog nooit klachten vanstudenten binnengekomen, zegt een voorlichter. Volgens de wet mogenpersoonlijke gegevens wel openbaar gemaakt worden, als dat voor eenbepaald doel noodzakelijk is. De voorlichter vindt het "in hetbelang van studenten" om informatie over de studievoortgang tepubliceren. "Maar", voegt hij eraan toe, "er mogen niet meergegevens worden vermeld dan strikt noodzakelijk. En bij hetbekendmaken van tentamencijfers volstaan studentnummers." Inprincipe mag het dus niet.

Aan de Technische Universiteit Delft (TUD) is een paarjaargeleden besloten dat in openbare ruimten alleen nog cijfersonder studentnummer mogen worden aangeplakt. Aanleiding was eenklacht van een student. Zijn ouders werden gebeld doorstudiegenoten die op zijn onvoldoendes wezen, vertelt eenwoordvoerster.

Ook aan de Universiteit Leiden mogen cijfers alleen onderstudentnummers openbaar worden gemaakt. Volgens de geruchten is ditbesloten toen kroonprins Willem-Alexander er ging studeren. Maarvolgens de afdeling voorlichting is het "altijd al zo geweest".

Bij de Universiteit Utrecht is niets vastgelegd over de manierwaarop de lijsten met tentamenresultaten moeten worden opgesteld.Dit wordt door de UU aan de faculteiten overgelaten. Zo hangen bijde faculteit Rechtsgeleerdheid alleen de studentnummers met decijfers. De namen worden door de vakgroepen weggeplakt. BijLetteren publiceert men wel de volledige gegevens. Hoofd van hetStudiePunt Letteren, F. Franken:"Binnen de faculteit is al eenaantal maal geopperd dat het netter zou zijn de namen weg te laten.Persoonlijk vind ik eigenlijk ook dat het zou moeten. Maar wehebben nooit klachten gehad. Integendeel, medewerkers en studentenvinden het juist erg handig dat de namen vermeld staan. Bovendienheeft het nog iets persoonlijks in zo'n grote faculteit als deonze."

Bij Geneeskunde werd enkele jaren geleden uitprivacy-overwegingen besloten de namen van de lijsten te schrappen.Dit kwam de faculteit op veel protest te staan. Na een enquĂȘtedie uitwees dat het merendeel van de studenten voor naamvermeldingwas werd de maatregel teruggedraaid. De afgelopen jaren kreeg destudentenadministratie wel te maken met enkele vrouwelijkestudenten die last hadden van stalkers. Hun gegevens worden opverzoek van de studentes weggelakt.

HOP, IdV/XB