Universiteiten stemmen opleidingen op elkaar af

Body: 
De universiteiten gaan de inhoud van sommige van hunopleidingen op elkaar afstemmen. Opleidingen die in de toekomstdezelfde naam hebben, moeten tenminste dezelfde, inhoudelijke kernhebben.

Dit plan van de vereniging van universiteiten VSNU, vloeit voortuit de vereenvoudiging van hun aanbod aan opleidingen. Op ditogenblik zijn er nog zo'n 270 universitaire studies. Veel te veel,vond voormalig minister Ritzen, want noch studenten noch werkgeverskunnen wijs worden uit dit onoverzichtelijke opleidingenaanbod.

Twee jaar geleden al kwam een werkgroep van de VSNU onderleiding van de Utrechtse collegevoorzitter J. Veldhuis met een planom het aantal opleidingen terug te brengen tot ruim honderd. In datplan worden de 270 opleidingen gebundeld onder honderd nieuwe'labels'. Maar onder die labels konden zelfs aan éénuniversiteit nog meerdere afstudeerrichtingen, ieder met een eigenpropedeuse, schuil gaan.

Ritzen keurde dat plan af. Zo wordt "slechts schijnbaar hetaantal opleidingen teruggebracht", schreef hij. Hij vond datopleidingen met één naam ook één propedeusemoesten krijgen. De universiteiten zouden dus flink moeten snijdenin hun propedeuse-onderwijs.

De universiteiten schrokken voor die ingreep terug. Daaromkiezen ze nu voor een aantal studies de omgekeerde weg: opleidingenmet een afzonderlijke propedeuse krijgen toch weer een aparte naam.Het aantal opleidingen neemt daardoor weer toe tot 117. Daar komennog twaalf tot achttien landbouwopleidingen bij, waarover nog geenbeslissing is genomen.

Toch blijft de vereenvoudiging van het opleidingenaanbod nietgeheel zonder onderwijsinhoudelijke gevolgen. Want de VSNU gaatonderzoeken of studies die straks onder één naam vallen,ook een gemeenschappelijke kern kunnen krijgen. Zo bestaat er in detoekomst een opleiding 'informatie- en communicatiewetenschappen'.Daaronder vallen de huidige studies 'bedrijfscommunicatieletteren', 'algemene letteren' en 'boek- en informatiewetenschap'.Die drie bestaande studies zouden hun inhoud deels op elkaar moetenafstemmen.

HOP, HO