Universiteitsdag 1999: Kennismarkt en studentenbands

Body: 
Feest in de stad met Studentenbandroute


`Een academisch geluid? Nederlandse teksten die wél ergensover gaan, eigenlijk'

De Universiteitsdag wordt dit jaar afgesloten met deeerste Utrechtse Studentenbandroute, een soort culturelekroegentocht. Feestelijk voor iedereen, is het motto. Zevenstudentenbands maken hun opwachting in degezelligheidsverenigingen.

Tijdens de Universiteitsdag is er dit jaar speciale aandachtvoor de jongere garde. De aan de verjaardag van de universiteitgekoppelde dag trekt traditiegetrouw de wat oudere gardeafgestudeerden, maar dit jaar moet het een feest worden voor dehéle universitaire gemeenschap: voor oudere én jongereafgestudeerden, maar ook voor studenten en personeelsleden.

Hélène Ruys - projectmedewerker bij hetUniversiteitsfonds dat de Universiteitsdag samen met deuniversiteit en faculteiten organiseert - over dezeverjongingskuur: "Tot nu toe stond op de Dies het academischkarakter centraal. Dit jaar leggen we de nadruk op een viering voorde hele universitaire gemeenschap. We willen graag degemeenschapszin bevorderen op een feestelijke manier. Daarom hebbenwe gekozen voor een `jong' avondprogramma, om te laten zien wat ercultureel leeft onder de studenten van nu."

Inge Nix, medewerker van het Communicatie Service Centrum: "Watwe vorig jaar zagen, was dat het ochtendprogramma een heelgemêleerd publiek trok. In de loop van de dag werd dat minder.Recent afgestudeerden hebben niet zo'n zin om meteen weer naar hununiversiteit terug te gaan. Dat wordt pas weer leuk als ze ouderworden. Het is echter ons streven om óók de jongerealumni te bereiken. Vooral muziek blijkt bij jongeren aan te slaan.Vandaar de Studentenbandroute."

Alle grote studentenverenigingen houden open huis voormedewerkers, studenten en alumni. De Federatie van UtrechtseGezelligheidsverenigingen organiseert de eerste UtrechtseStudentenbandroute. Vier bands, twee klassieke ensembles en eencabaretduo laten zien dat er veel talent is onder studenten.

Jeroen Schipper, de helft van De Koude Kermis: "Binnen destudentenverenigingen is er ruimte om je artistiek te ontwikkelen.Er is een cultuur van makkelijk op het podium dingen uitproberen.En je hebt binnen een sociëteit natuurlijk meteen eenachterban. De resultaten zijn al te zien geweest opcabaretfestivals en in het RTL5-programmaStudenttalent. Ik kan mevoorstellen dat het voor iedereen leuk is om de recente sfeer vande studentencultuur weer eens te proeven."

Geëngageerd

De Koude Kermis is strikt genomen geen studentenband. Hetcabaretduo heeft in zijn programma de muziek echter wel vooropstaan. Maarten Kuijpers en Jeroen Schipper leerden elkaar kennenbij Biton en zijn al sinds 1990 serieus bezig. Ze deden mee aan hetGroninger Studenten Cabaret Festival en treden een paar keer permaand op in heel Nederland. Momenteel schrijven ze aan een nieuwprogramma.

Schipper: "We hadden al een plaatselijke hit met Hetpaardenmeisje. Iedereen kent wel zo'n meisje en daar geven wij daneen andere draai aan. Inhoudelijk zijn we niet directgeëngageerd. Liever spreken we mensen aan op algemenegevoelens, op dingen uit hun dagelijks leven."

Ex-vriendinnen

Nog maar net uit het ei is Nederpopband Aangeschoten Wild. Zesbevriende Unitasleden begonnen een half jaar terug een band endoken meteen de diepte in. De groep speelt geen covers maarschrijft alle nummers zelf.

Gitarist Douwe van Hinsbergen: "Eerlijk gezegd ook wel om eenpraktische reden. Niemand van ons is genoeg muzikaal onderlegd ompartijen te kunnen onthouden. Als je eigen nummers doet, geeft datniet, want je bouwt ze samen op. Bovendien is er meer ruimte voorimprovisatie dan als het publiek eigenlijk verwacht dat je ietsperfect naspeelt."

De liedjes gaan voornamelijk over ex-vriendinnen. DrummerNicolas Ruijs: "We maken rockballads en wat snellere nummers.Vergelijk het maar met studentenband Is Ook Schitterend. Hoeweléén echt `academisch geluid' volgens mij niet bestaat.Hoogstens kun je over studentengroepen zeggen dat ze herkenbarenummers maken. Nederlandse teksten die wél ergens over gaan,eigenlijk."

Uitspattingen

Tzigane-Swing bestaat sinds 1910 en heeft het USC alsuitvalsbasis. Zeven jongens en één meisje maken swingendejazz in de breedste zin van het woord.

Zangeres Fleur de Weger: "Liedjes die al sinds mensenheugnisdoor Tzigane-Swing gespeeld worden en steeds doorgegeven worden aannieuwe leden. Maar ook nieuwe stukken en uitspattingen zoals eenstevig housenummer. De oudere garde zal onze muziek zekerwaarderen, maar het leuke aan Tzigane-Swing is nu juist dat we`ouwe lullenmuziek' zóop het podium zetten, dat het aanspreektbij jongeren."

Tzigane trad al op met Volumia! en reist voor optredens doorheel Nederland. "En elk jaar naar het buitenland," aldus drummerJasper Udink ten Cate. "We vertrekken op de bonnefooi en spelenvoor ons levensonderhoud. Zeker op die manier is muziek maken hetleukste wat er is. Tzigane staat voor mij voor bruisende,spetterende energie."

Vioolpunk

De groep is ontstaan binnen SSR-NU, maar bandnaam Back to theHill heeft niets met welke bijbelse berg dan ook te maken.

Zanger David de Goede: "Je moet je indenken dat je plat op jerug op een heuvel ligt, los van alle dagelijkse beslommeringen. Diezwevende geestestoestand is een goede sfeer om liedjes te maken. Enom ze te beluisteren."

Back to the Hill maakt naar eigen zeggen "vioolpunk", maar dieterm is breed genoeg om naast eigen nummers ook covers van REM ende Rolling Stones te omvatten. De groep is sinds 1992 in wisselendesamenstellingen bij elkaar. Creatief met muziek: behalve degebruikelijke gitaren staan ook een Italiaans orgeltje, een viool,een mandoline en een blokfluit op het podium. Gaat dat beleven, degroep is misschien wel de enige Utrechtse studentenband met eeneigen fanclub. En er kunnen nog best wat leden bij.

Vrouwkje Tuinman

Programma:

De Koude Kermis ; Biton, Lucasbolwerk 16; 20.30tot 23.15 uur

Aangeschoten Wild ; Unitas S.R., Lucasbolwerk 8;21.00 tot 23.00 uur

Tzigane-Swing ; USC, Janskerkhof 14; 22.00 tot24.00 uur

Back to the Hill; SSR-NU, Oudegracht 32; 22.30tot 24.00 uur

En verder:

22.00 uur: Tzigane-Zigeunerband in UVSV/NVVSU,Drift 19.

22.00 uur: strijkkwartet Camera Musica inVeritas, Kromme Nieuwegracht 54.

21.00 uur: klassiek ensemble Il Diavoletto inFaculty Club, Achter de Dom 7.

Alle optredens zijn gratis toegankelijk. Vooreen actueel overzicht van de Studentenbandroute kun je op 27 maartterecht bij de informatiepunten in het Educatorium en op KrommeNieuwegracht 80.


Hans Wijers over de internationalekennismarkt

'We zijn niet zo snel in dit land'

Waar kennis snel veroudert en de houdbaarheid van eenuniversitair diploma beperkt is, groeit de vraag naar lifelonglearning en bijscholing. Gouden kansen voor de Nederlandseuniversiteiten. Maar die moeten ze dan wel met beide handengrijpen. Vindt Hans Wijers, oud-minister van Economische Zaken.Tijdens de Universiteitsdag op 27 maart verzorgt hij een lezingover de toekomst van de kennisinfrastructuur. "Nederland investeertonvoldoende in onderwijs en wetenschap."

"Wat ik het afgelopen half jaar heb gedaan? Ach, ik heb beslotendat ik voorlopig niet meer achterom kijk. Politieke ambities? Dieheb ik niet." Zo, het hoofdstuk lastige, persoonlijke vragen issnel afgewerkt. Pasgeleden heeft hij de knoop doorgehakt. Hij gaatals Senior Vice President van The Boston Consulting Group Europeseen Nederlandse multinationals adviseren op het gebied van deondernemingsstrategie.

Wijers is zichtbaar enthousiast over het werk dat hem wacht. "Ikweet me omringd door snelle, slimme academici. The BostonConsulting Group heeft vanaf het begin zijn focus gericht op devraag: wat is het effect van een ondernemingsstrategie? Ze zijngespecialiseerd in vernieuwende concepten en komen steeds metoriginele ideeën. Dat kun je alleen volhouden als jevoortdurend jong talent binnenhaalt. Daarom heb ik nu zo'n aardigepositie. Dat is toch de manier om jezelf ook een beetje jong vangeest te houden."

Zijn nieuwe werkgever - tevens zijn vorige: Wijers werkte ervóór zijn ministerschap ook al - maakt veel werk van hetspeuren naar nieuw talent. "We zijn daar veel verder in dan toen ikwegging, ik ben daar echt van onder de indruk. Dat gebeurtwereldwijd. Ook in Nederland op de universiteiten wordt er flinkachterheen gejaagd. Als ze bij ons

komen krijgen ze uiteraard eerst een intensieve training."

Hadden ze die niet van hun universiteit moeten krijgen? "Ik denkhet niet, er zitten grenzen aan wat je van een universitaireopleiding kunt verwachten", antwoordt Wijers. "Het is onmogelijk omalle afgestudeerden kant en klaar met precies de juistevaardigheden en parate kennis af te leveren. Wat de universiteitenjuist moeten doen is studenten scholen in een aantal academischebasisvaardigheden. In het ordelijk en analytisch nadenken, hetopenstaan voor andere culturen, het leren samenwerken. Dat wordtnoodzakelijker en interessanter naarmate kennis sneller veroudert.Je ziet een onderwijsmarkt ontstaan die steeds maar groeit. Dehoudbaarheid van een universitair diploma wordt steeds korter."

Spelen de universiteiten daar goed op in? "Ik denk dat er meermogelijk is. Bij je afstuderen zou je een onderhoudscontract moetenkunnen afsluiten. Dat je de komende tien jaar voor een bepaaldeprijs mag terugkomen om bij te scholen. Je kunt je ook voorstellendat een toekomstige werkgever daarin wil investeren. Wellicht zouje zoiets kunnen laten opnemen in je arbeidsvoorwaarden. Dat zijnmaatregelen die de overheid fiscaal kan stimuleren. Als deuniversiteiten niet snel meegaan in deze ontwikkeling dan hebben zehet nakijken. Dan worden ze ingehaald door private initiatieven,dat gebeurt nu al hier en daar.

Universiteiten die het goed doen zullen groeien en wordendaarvoor beloond. Dat vraagt alertheid van de universiteiten."

Universiteiten komen steeds meer in Europees vaarwater, voorzietWijers. Dat betekent dat ze naast hun algemene, regionaleopleidingsfunctie moeten werken aan hun positie op die Europeseonderwijsmarkt. Dat betekent tevens verdere specialisatie,supranationaal. "Daarvan ben ik overtuigd. De universiteiten staanstraks veel meer dan nu midden in de samenleving. Ze zullenrekening moeten houden met de vragen uit de maatschappij, inclusiefhet bedrijfsleven. Dat hoeft hun onafhankelijke wetenschappelijkenieuwsgierigheid helemaal niet in de weg hoef te staan."

Sommige wetenschappers lijken nog een beetje huiverig om zichmet dat bedrijfsleven in te laten. Maar, aldus de voormaligminister, "daar spreekt weinig zelfvertrouwen uit. Ik ken degevoeligheden. Ik heb in Groningen gestudeerd en waswetenschappelijk medewerker aan de Erasmus Universiteit. Een deelvan de angst heeft bij sommigen wellicht te maken met onzekerheidover de kwaliteit van de eigen wetenschappelijke prestaties.

"De ruimte voor het echte fundamentele onderzoek zal er altijdblijven, dat is essentieel. Maar voor de grote groep vanwetenschappers mag toch gelden dat ze bij voorkeur bezig moetenzijn met dingen waarvoor belangstelling is in de samenleving. Watis er nou opwindender? Daar hoeven we niet zo schrikachtig voor tezijn. Als je er maar voor zorgt

dat niet de directeur marketing van Philips gaat uitmaken hoehet doctoraalprogramma van een faculteit eruit ziet."

NRC Handelsblad commentator Piet Borst betitelde het jaar 1998als een rampjaar, omdat er weer niet voldoende is geïnvesteerdin de zo noodzakelijke ontwikkeling van kennis en wetenschap. "1998Was denk ik in meer opzichten een verloren jaar vanwege deverkiezingen. Wat de wetenschap en het onderwijs betreft: we moetenconstateren dat het

percentage Research en Development in het nationale inkomen delaatste tijd een stijgende lijn vertoont. En je moet bedenken dathet aandeel van de overheid in de kennisontwikkeling in Nederlandal buiten proportie is vergeleken met veel landen waar meerprivé wordt geïnvesteerd. Eenander belangrijk feit is,dat er tussen de verschillende partijen veel beter dan ooit wordtsamengewerkt en dat de kennisinstellingen zelf, zoals TNO maar ookde universiteiten, hun blik veel meer naar de maatschappij hebbengekeerd."

Maar is de investering die we gezamenlijk plegen voldoende voorde toekomst? "Nee, dat is niet het geval. Er is veel meer geldnodig, zeker voor het lager en middelbaar onderwijs. Je moetprioriteit leggen bij de kwaliteit van het onderwijspersoneel. Ookde investering in informatietechnologie in het onderwijs is vanlevensbelang. Dat gebeurt nu helaas toch maar mondjesmaat. Wehadden in het vorige kabinet een plan gemaakt om daar nu eensroyaal in te investeren, met meer computers in de klaslokalen, maardaar komt niet veel van terecht. Zonde! Kennis is de grondstof vande toekomst. Als je ambities koestert dan moet je ook voorop durvenlopen. En dat kan best. Nederland is een rijk en spaarzaamland."

Wat in Nederland ook niet goed van de grond komt, constateertWijers, is de vorming van nieuwe bedrijvigheid, groot en klein,rondom de universitaire centra. Zoals je dat in Boston of Cambridgeziet gebeuren. "De High Tech Campus van Philips in Eindhoven is indat opzicht goed nieuws. En ook de Twinning centers voorinformatie- en informatietechnologie, met een eerste vestiging rondde Watergraafsmeer, zijn hoopgevend. Maar het gaat allemaal niet zosnel in dit land, Nederland is een delta van traag stromenderivieren. Uiteindelijk zal het toch gebeuren. Over tien, vijftienjaar zul je rondom de universiteitssteden, en zeker bij deuniversiteiten die alert zijn, dit soort clusters van activiteitenaantreffen. Het lijkt me voor studenten wel spannend om in zo'nomgeving te werken. Het maakt het land er economisch ook een stukinteressanter op."

Nederland, zo luidt de vaste overtuiging van Hans Wijers, zoumet de juiste inzet op een aantal gebieden zeker voorop kunnenlopen. In de agrarische sector, in de biotechnologie, in demilieuvriendelijke productie van duurzame goederen. "Wat deinformatietechnologie

betreft: we moeten niet de illusie koesteren dat we de VS weleven zullen inhalen, maar er zijn genoeg niches waar we ons kunnenspecialiseren."

Twan Geurts, Illuster

Oud-minister van Economische Zaken dr. HansWijers geeft tijdens het ochtendprogramma van de Universiteitsdageen lezing over de ontwikkelingen in de kennisinfrastructuur. Deandere spreker over dit thema is prof.dr. Hans Adriaansens, decaanvan het University College.


Voor de héle universitairegemeenschap:

Universiteitsdag 1999

Op vrijdag 26 maart is de officiële diesviering van deUniversiteit Utrecht met een academische zitting in de Domkerk. Opzaterdag 27 maart, de Universiteitsdag, komen de alumni(afgestudeerden) op bezoek bij hun oude faculteit of vereniging. 'sAvonds krijgen ook de studenten en personeelsleden de kans om aanhet universitaire verjaardagsfeestje deel te nemen via de eersteUtrechtse Studentenbandroute. De universiteit probeert met dezeopzet de universitaire gemeenschap als geheel wat meer te betrekkenbij de jaarlijkse diesviering.

De Universiteitsdag is in enkele jaren een evenement gewordenwaarin alle universitaire onderdelen participeren. De universiteiten het

Universiteitsfonds zijn verantwoordelijk voor hetochtendprogramma. De faculteiten ontvangen 's middags hun alumni,bij de lunch en het diner krijgen de verenigingen de gelegenheid omhun reünisten te ontmoeten.

Het avondprogramma is weer een gezamenlijke inspanning. Deafgelopen

jaren is door deze bundeling van krachten het aantal bezoekerslangzaam opgelopen tot 1500 bezoekers in 1998. De Universiteitsdagbeleeft met de Studentenbandroute een primeur. De Federatie vanUtrechtse Gezelligheidsverenigingen (FUG) coördineert dezerondgang langs de

studentensociëteiten.

Het Utrechts Universiteitsfonds, hoofdorganisator van deUniversiteitsdag, heeft als doel bij te dragen aan de groei enbloei van de Utrechtse universitaire gemeenschap. De organisatievan de

alumnidag van aanstaande zaterdag vormt daarin een belangrijkonderdeel.

Daarnaast houdt het fonds zich ook bezig met de vestiging vanbijzondere leerstoelen, het verstrekken van subsidie aanwetenschappelijke, culturele en sportieve initiatieven voor en doorstudenten en het verstrekken van beurzen en prijzen. Het fonds telt4300 begunstigers: alumni, medewerkers en studenten.

U kunt ook begunstiger worden van het fonds. Informatie enaanmelding:

Utrechts Universiteitsfonds, Heidelberglaan 8, Utrecht.

Tel. (030)2538025, fax (030) 2538026

email: Ufonds@ufonds.uu.nl.

Internet: www.uu.nl


Universiteitsfonds zoekt studenten.

Het universiteitsfonds zoekt 4 enthousiaste studenten voor decommissie Studentenzaken. Ben je beschikbaar vanaf nu tot en metmaart 2000? In ruil voor auditorensteun en vrijwilligersvergoeding.Lees dan de informatie op de Info-pagina en meld je aan.