'Utrecht heeft mij zoveel geleerd'

Body: 
"Weet u wat mij vandaag het meest heeft verbaasd? Als ik vroegerhet station uitkwam reed ik altijd met mijn fiets naar deCatharijnesingel en dan langs het water naar het Stads- enAcademisch Ziekenhuis. Nu liep ik langs allerlei winkels en stondik opeens op het Vredenburgplein. Ik heb het water nergensgezien."

Het was vijfenveertig jaar geleden dat professor Maroef Utrechtverliet. Maar zijn oude universiteit is hij nooit vergeten. Eenkeer de dies bijwonen, vertrouwde hij een Utrechtse delegatie driejaar geleden toe, dat zou hij nog graag een keer willen. En zo wasde 78-jarige alumnus vrijdag een van de eregasten tijdens dediesviering in het Academiegebouw.

"Utrecht heeft mij zoveel geleerd", vertelt hij in uitstekendNederlands. "Vooral professor De Langen heeft mij geholpen om mijnway of life te vormen. Hij maakte mij duidelijk dat je als artsniet alleen de ziekte van een patiënt behandelt, maar ook zijnlevensproblemen. Hij zei: 'Behandel elke patiënt alsof het jeeerste liefde is.' Toen ik afstudeerde was ik te arm om eenrokkostuum te kopen. Ik moest er dus een huren, maar ik was zomager dat die rok me te groot was. De Langen zag dat en begreep datik weinig geld had. Hij heeft toen zonder dat iemand het zag eenbankje van honderd gulden in mijn zak gestopt. Dat zal ik nooitvergeten. Hij heeft me ook aangeraden om eerst een tijd scheepsartste worden, want eenmaal terug in Indonesië zou ik niet zogemakkelijk meer weg kunnen." Hij glimlacht. "Ook aan boord heb iktrouwens veel geleerd, elke dag sigaren roken en ouwe klare drinkenmet de kapitein, de eerste stuurman en de machinist."

Hij noemt zijn aanwezigheid bij de dies 'een droom diewerkelijkheid wordt', maar voelt zich ook een beetje droeviggestemd. "Tijdens de plechtigheid in de Domkerk dacht ik: Och, och,wat heb ik in Indonesië toch veel gemist. Wat zijn wij daarachtergebleven. Zulke grote wetenschappers als die hier spreken hebik al heel lang niet meer gezien."

EH