Utrecht maakt bèta fors flexibeler

Body: 
Waarschijnlijk al per september 1999 begint deuniversiteit Utrecht met twee nieuwe opleidingen: een vijfjarigeopleiding Farmaceutische Wetenschappen en een vierjarige opleidingInformatiekunde. Dat blijkt uit het lijvige rapport 'De Utrechtsebèta-waaier'.

Het rapport is afgelopen vrijdag overhandigd aan detoetsingscommissie Veltman. Deze commissie brengt advies uit aanminister Hermans, die in de loop van de maand mei een besluit zalnemen over de voorstellen die algemene universiteiten hebbeningediend met betrekking tot vijfjarige bèta-studies.

Utrecht heeft die voorstellen voor bèta-opleidingen met eenvijfjarige cursusduur en studiefinanciering vergezeld doen gaan vaneen groots opgezette vernieuwing van het onderwijsaanbod. Utrechtsebèta-studenten kunnen in de nabije toekomst behalve voor eendisciplinaire studie óók kiezen voor eenvakgrensoverschrijdende, multidisciplinaire opleiding.

Mede ten behoeve daarvan wil de UU beginnen met een opleidingFarmaceutische Wetenschappen, die op het grensvlak van Farmacie enScheikunde ligt. Binnen die opleiding zal vooral het ontwikkelenvan farmaca centraal komen te staan. De studie Informatiekunde isopgebouwd uit zowel alfa, bèta als gamma ingrediënten enoriënteert zich op de toepassing en bruikbaarheid vanInformatie en Communicatie Technologie (ICT).

Daarnaast voorziet het plan Bèta-waaier op het niveau vanstudierichtingen nog méér vernieuwingen - waarvan met eendeel reeds is begonnen. Zo zal de studierichting NWBB(Natuurwetenschappen & Bedrijf en Bestuur) met haarnaamsverandering in Natuurwetenschappen Technologie &Innovatiemanagement (NT&I) óók haar programmainhoudelijk gaan afstemmen op de maatschappelijke vraag naaraansturing en implementatie van technologische innovaties.

Voorts is voorzien in studies als 'Medische TechnischeInformatica', 'Structuurbiologie', 'Wiskunde en Economie' of'Bio-geologie'. Tenslotte wordt er een aantal zogehetenTwin-programma's ingevoerd - waarbinnen studenten de mogelijkheidhebben om in twee studies af te studeren: Natuur- & Scheikunde,Natuur- & Wiskunde en Natuurkunde & Biologie.

Binnen elke opleiding binnen de Bèta-waaier kunnenstudenten kiezen uit drie afstudeerprofielen: eentje voor eenvervolgloopbaan in het onderzoek, één voor eencarrière in onderwijs of communicatie en een voor een'maatschappelijke' functie in het bedrijfsleven of bij deoverheid.De verplichte stages en het behoorlijke forse deel eigen onderzoekworden afgestemd op deze profielen.

AH