Utrechts medisch onderzoek in landelijke top

Body: 
Het meeste medisch onderzoek in Nederland is vangoede kwaliteit. Maar om internationaal bij te blijven is een forseverhoging van het budget nodig. Dat staat in het landelijkeDiscipline-advies Geneeskunde, opgesteld door een groepinternationale experts.

Het discipline-advies geeft oordelen over alle medisch onderzoekbij universiteiten en overheidsinstituten. Dat pakt vrij gunstiguit. Van ruim honderd grote onderzoekprogramma' scoort zestigprocent goed tot uitstekend. Zo hoort het onderzoek naar hart- envaatziekten en dat in immunologie en oncologie (kankeronderzoek)tot de internationale top. Van de acht medische faculteiten komenRotterdam, Leiden en Utrecht als beste uit de bus, terwijl hetNederlands Kankerinstituut zelfs bijna in zijn geheel excellentwordt bevonden. In Utrecht krijgen de vijf hoofdlijnen vanonderzoek alle een goede beoordeling. Beeldverwerking enNeurowetenschappen komen zelfs als excellent uit de bus.

Het aantal zwakke plekken is op het eerste gezicht klein. Tochis er meer aan de hand. Dat blijkt uit het tweede deel van hetrapport. Daar splitst een Nederlandse groep experts de oordelen uitper subdiscipline. Vooral in minder rijke vakgebieden alsgynaecologie en kinderchirurgie slagen veel faculteiten er niet inom hun wetenschappelijke kwaliteit op peil te houden. Ook zijn er,onder meer in Utrecht, problemen in urologie, nucleaire geneeskundeen radiotherapie (stralingsgeneeskunde). In dat laatste vak krijgtzelfs geen enkele faculteit meer dan een zesje.

Opvallend is dat Maastricht en Groningen, de universiteiten diein de twee jaar geleden gehouden onderwijsvisitatie nog als besteuit de bus kwamen, in de onderzoeksbeoordeling duidelijkachterblijven. De Limburgers blinken wel uit bij hart- envaatziekten en huisartsgeneeskunde, maar daartegenover staandiverse zesjes en een vier. Groningen is op geen enkel terreinexcellent.

"Zeer teleurstellend", noemen de internationale experts het datde overheid nog steeds doorgaat met bezuinigingen op universiteitenen onderzoeksinstituten. Ze melden dat het Amerikaans congres hetbudget voor fundamenteel medisch onderzoek onlangs met 15 procentheeft verhoogd; en er komen nog meer verhogingen. Ook de Britseregering neemt zulke stappen. Daarmee vergeleken schiet Nederlandtekort. Alleen al het op peil houden van het apparatuurbestand kostjaarlijks 30 tot 40 miljoen gulden. De feitelijke uitgaven zijnveel lager. Volgens de experts moet het budget daarom met minstens7 miljoen omhoog. Bovendien is er eenmalig50 miljoen gulden nodigom verouderde apparaten te vervangen.

Frank Steenkamp (HOP)


TABEL: ONDERZOEKBEOORDELING GENEESKUNDE SAMENGEVAT

A= Gemiddeld oordeel internationale experts

B= Gemiddeld oordeel per subdiscipline

Instelling A B

Utrecht 8,3 7,1

Leiden 7,9 7,5

Rotterdam 7,8 7,7

Uv A'dam 7,4 6,8

VU A'dam 7,3 6,7

Nijmegen 7,3 6,9

Maastricht 7,2 6,5

Groningen 7,1 6,5

NB: De oordelen zijn niet gewogen voor de omvangvan programma's. Kleine zwakke (en sterke) plekken wegen daardoorrelatief zwaar.