Utrechtse artsen signaleren dodelijk effect narcosemiddel

Body: 
Het veelgebruikte narcosemiddel propofol kan bij eenmeerdaagse hoge dosering tot de dood leiden. Dat ontdekten artsenvan de afdeling intensive care van het UMC.

"Ongeveer een half jaar geleden overleden er plotseling vijfpatinten met ernstig hersenletsel. De oorzaken van het overlijdenbegrepen we niet goed, zegt O. Cremer, arts assistent in opleidingtot klinisch onderzoeker, die bezig is met een promotie overneurotrauma-patinten.

"Het waren jonge mensen die geen slecht hart hadden, maar ertraden onverklaarbare hartproblemen op. In 1992 bleek ditzelfdebeeld waargenomen bij jonge kinderen die lange tijd propofol haddengekregen.

Propofol wordt sinds 1982 in Europa, Japan en Amerika veelgebruikt als narcosemiddel bij operaties. Het wordt ook toegediendbij mensen die op de intensive care liggen met ernstig hersenletselzodat ze voor een langere tijd in slaap gehouden kunnen worden.

Cremer: "We begonnen te vermoeden dat er een verband was tusseneen hoge dosering propofol en de schade aan de hartspier. Uit eenonderzoek bleek dit inderdaad het geval. En dan ga je over totwaarschuwen."

De onderzoeksresultaten werden door Cremer verwerkt in eenartikel dat gestuurd werd naar 'The Lancet', een in de medischewereld zeer gerespeceerd tijdschrift.

"We wilen het product niet meteen in de ban doen, het isalleen

gevaarlijk als het in een hoge dosering lange tijd wordttoegediend. Propofol zelf is niet gevaarlijk. Voor een narcose kanhet rustig gebruikt worden en biedt het middel ook vele voordelen.Het voorkomt dat patinten misselijk worden en het middel is sneluitgewerkt, waardoor patinten makkelijk wakker gemaakt kunnenworden."

In overleg met de fabrikant is er een brief verspreid naar alleanesthesiologen en internisten in Nederland. Hierin wordt hetadvies gegeven het middel niet in een hogere dosering dan 4milligram per uur toe te dienen. Cremer: "Hoe het buitenlandreageert weten we nog niet. Het artikel heeft afgelopen zaterdag in'The Lancet' gestaan, dus dat is nog afwachten."

MK