Utrechtse School gaat op in 'School of Management'

Body: 
Het Utrechtse onderwijs op het gebied van management, bestuur enbeleid wordt volgend jaar ondergebracht in een 'Utrecht School ofManagement'. In die nieuwe organisatie zal ook De Utrechtse School(DUS) voor post-academisch onderwijs opgaan.

De nieuw te vormen Management School, die volgend jaar een feitmoet zijn, gaat zowel onderdak bieden aan het reguliere als aan hetpost-academische onderwijs. Naast de nieuwe opleiding Bestuurs- enOrganisatiewetenschappen krijgt het Centrum voor Beleid enManagement een plaats in de nieuwe organisatie, waarin ook dezogeheten M-varianten van de Utrechtse bèta-opleidingen wordenondergebracht. In samenwerking met externe partners wordt eeninternationaal georiënteerd MBA-programma ontwikkeld dat moetaansluiten op het driejarige curriculum van het UniversityCollege.

Met de vorming van een Utrechtse Management School komt eeneinde aan het zelfstandige bestaan van DUS. De Utrechtse Schoolwerd vijf jaar geleden opgezet om onder leiding van prof.dr. RoelIn 't Veld het Utrechtse aanbod van post-academisch onderwijs tecoördineren en te stimuleren. Maar ondanks een enkel succesvolinitiatief - zoals de inrichting van een opleiding voor hettopkader van de Nederlandse politie - is DUS nooit goed uit de verfgekomen. In de begroting voor 2000 constateert het college vanbestuur dat de organisatie onbetaalbaar is.

Door de organisatie van In 't Veld op te laten gaan in de nieuweSchool of Management, waarin ook het post-academisch onderwijs vanhet Centrum voor Beleid en Management wordt ondergebracht, hoopthet college de kosten terug te dringen en bovendien hetpost-academisch beroepsonderwijs op het gebied van het managementeen meer herkenbaar eigen gezicht te geven. Eind deze week valt eenbesluit over de precieze organisatie van de nieuwe School.

EH