Utrechtse theologiestudie buiten schot

Body: 
De theologische faculteiten aan de universiteiten vanAmsterdam en Leiden moeten vrezen voor hun voortbestaan, nu hetadvies is uitgebracht om hun predikantenopleidingen te sluiten.Volgens hetzelfde advies wordt Utrecht ongemoeid gelaten.

Het advies om de predikantenopleidingen in Leiden en Amsterdamte sluiten komt van de besturen van de drie 'Samen-op-weg-kerken'(hervormd, gereformeerd en luthers). Die betrekken hun predikantennu nog van zes opleidingen. Dat aantal willen ze terugbrengen totdrie.

De keus van de kerken is gevallen op Utrecht, Groningen en eennieuw op te zetten opleiding die onderdak krijgt aan de VrijeUniversiteit. In die nieuwe opleiding fuseren de theologiefaculteitvan de VU en de (gereformeerde) theologische universiteit inKampen. Het product van deze fusie wordt niet bestuurd door de VU,maar door de kerken zelf.

Het plan van de drie kerkbesturen gaat alleen over hun eigenpredikantenopleidingen, maar zet de faculteiten van Leiden enAmsterdam in hun geheel op het spel. Die kunnen nauwelijksvoortbestaan zonder predikantenopleiding, omdat ze dan weinigstudenten zullen trekken.

De kerken nemen overigens pas in november een definitiefbesluit. Over het niet-kerkelijke deel van de theologie moetuiteindelijk minister Hermans de knoop doorhakken. Hij heeftdaarover al een advies op zijn bureau liggen van de Utrechtseemeritus-hoogleraar Van den Broek. Die stelde dit voorjaar voor omde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en in Kampen op tedoeken. Daarnaast moest óf Groningen óf Leiden een forseveer laten.

De noodzaak om het aantal theologie-studies te verminderen,wordt door vrijwel niemand betwist. Nu zijn er nog zeventienopleidingen, vaak meerdere aan één faculteit. Er zijnechter te weinig studenten om dat aantal overeind te houden. Maaralleen aan katholieke zijde zijn de afgelopen jaren inderdaadopleidingen verdwenen. De openbare en protestantse theologenslaagden er tot nu toe niet in het eens te worden over eenreductie.

HOP, HO