UU heeft geen profiel

Body: 
"Het is een beetje onzin om opeens na de studie deband aan te trekken als je tijdens de studie geen band met deuniversiteit hebt." Dat zegt een 'alumnus' in het onderzoek dat deuniversiteit samen met de Vereniging Utrechts Universiteitsfonds(VUUF) liet verrichten onder afgestudeerden. De band met deuniversiteit is bepaald niet 'warm' en het VUUF is een groteonbekende, zo luidt de uitkomst van dat onderzoek.

Afgestudeerden hebben indertijd méér gekozen voor de'stad' Utrecht dan voor de uitstraling van de universiteit. Zowelde centrale ligging als het besloten karakter van de stad ("Eenstad met een dorpskarakter", aldus één van derespondenten) lokten hen naar Utrecht. De keerzijde is dat Utrechtweinig enerverend gevonden wordt: "In de weekenden vond ik hetsaai, echt vreselijk."

De universiteit daarentegen heeft volgens de alumni geenprofiel. Als men al herinneringen heeft aan de studietijd, danhebben die betrekking op de eigen vakgroep, faculteit ofstudentenvereniging, maar niet op de universiteit als geheel. "Deuniversiteit is een bestuursorgaan, daar heb je niks mee te maken."Trots over hun Utrechtse afkomst voelen de alumni zich al helemaalniet. Ze schamen zich weliswaar niet over hun Utrechtse 'roots',maar ze zullen er evenmin reclame voor maken.

"De universiteit krijgt de rekening gepresenteerd van eenjarenlange terughoudende opstelling jegens studenten - en dustoekomstige alumni", concluderen de onderzoekers. Zij adviseren danook om een alumnibeleid reeds vanaf de eerste dag dat studenten deUU betreden in gang te zetten en daarin het 'facultaire' niveau eengrote rol te laten spelen.

Het onderzoek is verricht door het Centrum voor MarketingAnalyses, dat diepte-interviews hield onder 45 afgestudeerden. Doelervan is te bezien hoe de universiteit haar band met afgestudeerdenzou kunnen versterken. Volgens het universitair Ontwikkelingsplanmoet in uiterlijk 2003 tachtig procent van de afgestudeerden eenpositief beeld hebben van hun universiteit. De respondenten staanniet negatief tegenover het aanhalen van de banden, hoewel sommige'wantrouwend' zijn en denken dat het louter om fondswervinggaat.

Het Alumniblad Illuster voorziet in een behoefte maar het VUUFis een totaal onbekend fenomeen. Men verwart het met hetvluchtelingenfonds UAF of ziet het als verkoopbalie voorstropdassen.

Prof.dr H. Vliegenthart, voorzitter van het fonds, toont zich inhet Illuster bezorgd over de uitkomsten van het onderzoek: "Deafgestudeerden zijn onze ambassadeurs, we hebben ze nodig bij hetonderhouden van ons maatschappelijk netwerk en het uitdragen vanonzereputatie. Daarom vind ik het pijnlijk dat het Utrecht-gevoelvan onze afgestudeerden zo lauw is."

Collegevoorzitter J. Veldhuis toont zich minder aangeslagen: "Wezijn enkele jaren geleden begonnen met een alumnibeleid omdat erhelemaal niets was. De inzet was: kleine stapjes zetten. Daarinzijn we geslaagd, maar nu moeten we verder. Het vordertgestaag."

AH