UU krijgt uniform kopieersysteem

Body: 
De universiteit krijgt nog voor de zomer een uniformkopieer- en printsysteem. Met deze beslissing wil het college vanbestuur tegemoet komen aan de grote ergernis onder studenten overde verscheidenheid aan kopieer- en printkaarten.

De klachten over de kopieer- en printvoorzieningen bestaan algeruime tijd, maar kwamen nog eens sterk naar voren in derapportage van het projectteam Hoger op de Ranglijst, dat deafgelopen maanden negen opleidingen bezocht. Volgens teamlid E. deBoer behoort het probleem tot "de ergernissen-top-5". Hieropbesloot het CvB, dat tot dusver het kopiren en printen als een zaakvoor faculteiten en diensten beschouwde, de regie in eigen hand tenemen.

Inmiddels heeft het universitaire faciliteitenbedrijf (FBU) deopdracht gekregen te onderzoeken welk nieuw systeem het bestgehanteerd kan worden. Op dit moment wordt gedacht aan driemogelijkheden: een opwaardeerbare plastic magneetkaart, een eigen'on-line' chipkaartsysteem of het bekende chipper/chipknipsysteemvan de banken. Het FBU moet begin volgend jaar advies uitbrengenaan een klankbordgroep van faculteitsdirecteuren en studenten. Voorde zomer zouden studenten dan de mogelijkheid moeten hebben in alleuniversitaire gebouwen met een kaart te kopiren en te printen.

Vraag blijft waarom het zolang heeft moeten duren voordattegemoet kon worden gekomen aan de wensen van de studenten. Temeeromdat het technisch goed mogelijk is het huidige maar verouderdeXafax-systeem (de bekende papieren wegwerpkaarten met magneetstrip)bruikbaar te maken voor de gehele universiteit. Door faculteiten enbibliotheken zijn echter verschillende codes aangebracht die hetonmogelijk maken in alle gebouwen dezelfde kaart te hanteren.

Directeur ict P. Schelleman, eerder faculteitsdirecteurLetteren, erkent dat het altijd al mogelijk was een systeem tehanteren. "In het verleden heb ik hier ook enige malen opaangedrongen. De kosten- en rompslomp van een onderlingverrekeningsmechanisme werden echter niet acceptabel bevonden. Maarals we hadden gewild dan had het zeker gekund."

Teamlid E. den Boer van Hoger op de Ranglijst meent dat het nade nieuwe rapportage iedereen duidelijk is dat er iets moetgebeuren aan de problematiek. "De ergernis van studenten zit heeldiep."

XB