Vakbond eist opschorten ACCU-overleg

Body: 
De vertegenwoordigers van de Abvakabo in het LokaalOverleg eisen in een brief aan het college van bestuur dat degesprekken met Cap Gemini over de overname van het ACCU metonmiddellijke ingang worden opgeschort.

Aanleiding voor de brief van de Abvakabo-delegatie is het feitdat vitale informatie waarom al in juni is gevraagd, nog steedsniet is ontvangen. De bond wil met name inzicht in de consequentiesdie een eventuele overname heeft voor de positie van het personeel.Omdat deze vitale informatie ontbreekt, vindt de bond, kan debespreking van de ACCU-kwestie op woensdag 9 september nietdoorgaan. Op die datum was de vergadering gepland van het LokaalOverleg, het orgaan waarin de bonden maandelijks met het collegevan bestuur overleggen over personeelsaangelegenheden.

De Abvakabo concludeert in haar brief allereerst dat het overlegmoet worden verschoven naar oktober, mits de gevraagde informatiedan wel beschikbaar is. Daarnaast vragen de briefschrijvers hetcollege van bestuur met klem om de onderhandelingen met Cap Geminiop te schorten, totdat het Lokaal Overleg zich over de kwestieheeft kunnen uitspreken. Dit om te voorkomen dat de bond in oktobervoor een voldongen feit geplaats zal worden.

In haar brief deelt de Abvakabo het college van bestuur mee datzij het resultaat van dit overleg zo snel mogelijk wil voorleggenaan het ACCU-personeel. Fijntjes herinnert zij het college aaneerder gedane uitspraken. "Mocht op deze bijeenkomst blijken dat demedewerkers nog steeds massaal tegen de overname zijn, dan nemenwij aan dat u de eerder door u gedane toezegging gestand doet en deverkoop van het ACCU aan Cap Gemini blokkeert."

Of dat dan nog nodig is, is overigens de vraag. In het jongstenummer van de Automatiseringsgids zegt onderhandelaar Bruningnamens Cap Gemini dat hij hoopt de overneming nog dit jaar af tekunnen ronden. "Maar", voegt hij daar lakoniek aan toe, "zoals bijalle outsourcing-projecten geldt ook hier dat we een dergelijkeoperatie slechts doorzetten als het betrokken personeel ermeeinstemt."

EH