Van Vucht Tijssen ziet af van herbenoeming

Body: 
Dr. Lieteke van Vucht Tijssen zal in novemberterugtreden als lid van het college van bestuur. Het collegelid datin 1991 werd benoemd, heeft besloten zich niet voor een derdetermijn herkiesbaar te stellen.

In een woensdag verspreid persbericht motiveert Van VuchtTijssen haar besluit met het feit dat zij het werkprogramma dat zijin 1991 op zich had genomen grotendeels heeft uitgevoerd. Onderhaar leiding werd onder meer de opleiding tot junior-docent inUtrecht geïntroduceerd en werd de nieuwe functiestructuur inhet kader van WP-Flow op de universiteit ingevoerd.

Op het gebied van de informatisering heeft zij de aanzet gegeventot de aansluiting van studentenflats op het universitaire netwerk.Op dit moment behoort het opzetten van een systeem van flexibelearbeidsvoorwaarden tot de aandachtspunten van Van VuchtTijssen.

Ab:tM%_8!#$&Het vertrekkende collegelid laat weten nog geenvastomlijnde toekomstplannen te hebben.

De Raad van Toezicht deelt mee het besluit van Van Vucht Tijssente respecteren en zich te beraden op de manier waarop de komendevacature moet worden vervuld.

EH