Veel knipogen tijdens presentatie 'Zonovergoten kamer'

Body: 
Zelfs voormalig minister van onderwijs Jo Ritzen hadde moeite genomen om 'digitaal' aanwezig te zijn bij de presentatievan het boek 'Een zonovergoten kamer', afgelopen maandag. Ritzen iseen van de belangrijke figuren in het boek dat een bundeling is vancolumns en cartoons uit het U-blad.

Met hulp van de faculteit Natuur- & Sterrenkunde had hetU-blad een satellietverbinding tot stand gebracht met Washington,waar Ritzen tegenwoordig domicilie houdt als medewerker van deWereldbank. De roemruchte Paars I-minister, die een hoofdrol speeltin 'Een zonovergoten kamer' van U-bladmedewerkers Erik Hardeman enNiels Bongers, zorgde vanuit Washington voor een ontspannenbijdrage aan de presentatie van het deze week verschenen boek, eenselectie uit tien jaargangen 'Schreef' en de wekelijksecommentaartekening op pagina 4.

Ritzen toonde zich ingenomen met het product: "Er is een goedeen verstandige keuze gemaakt; de beide auteurs hebben belangrijkeonderwerpen aangesneden", meldde hij. Overigens maakte hij wel dekanttekening dat Bongers hem steevast "te mooi portretteerde."

Eerder had collegevoorzitter Jan Veldhuis in zijn feestredegemeld dat het U-blad op het departement wordt gespeld. Op de vraagvan U-blad columnist en gelegenheidsinterviewer Ton van Rietbergenaan Ritzen of de commentaartekening en de Schreef inderdaad invloeduitoefenden op het departementale beleid, antwoordde Ritzen - dietot verrassing van velen over een behoorlijke dosis humor bleek tebeschikken - met een knipoog dat hij zich als minister hieraaninderdaad meer gelegen had laten liggen dan aan ambtelijkenota's.

Overigens roemde de minister het personeelsbeleid van deuniversiteit Utrecht. "Een prestatie van de eerste orde om mensenop een plek te zetten waar ze goed uit de voeten kunnen en om ookonderwijs mee te nemen in dat beleid", aldus de pluim die Veldhuismet zichtbaar genoegen in zijn zak stak.

Behalve collega's en vrienden van de beide auteurs van 'Eenzonovergoten kamer; tien jaar wetenschappelijk onderwijs over deSchreef' waren ook figuranten uit het boek bij de presentatieaanwezig. Het boek is opgebouwd rondom een zestal thema's die hethoger onderwijs in de jaren negentig hebben gekenmerkt, zoals devoortdurende bezuinigingen op onderwijs en studiefinanciering, deUtrechtse 'top'-ambities en de voortgaande ontdemocratisering.

AH

Zie ook Achtergrond: Ton van Rietbergen, HansAdriaansen en Pieter Broertjes over 'Een zonovergotenkamer'.