'Veel leraren zijn schrikbarend eenzaam'

Body: 
Tolerantie, invoelingsvermogen en om kunnen gaan met frustratie,ongeduld en boosheid. Dat zijn voor aanstaande leraren net zulkewezenlijke kwaliteiten als de specifieke leraarsbekwaamheden waaropzij te vaak uitsluitend worden beoordeeld.

Dat stelde prof.dr. Fred Korthagen in de oratie waarmee hij dezeweek de bijzondere leerstoel <I>Didactiek voor het opleidenvan leraren<I> aanvaardde. De twee vragen waarop Korthagen inzijn rede een antwoord probeerde te formuleren waren = Wat isessentieel voor goed leraarschap, en hoe kunnen we mensen helpeneen goede leraar te worden? Het antwoord hoopte hij met name tevinden in de persoonlijkheid van leraren en in hun betrokkenheidbij het vak.

Natuurlijk zijn didactische vaardigheden en vakkennis voorleraren van belang, stelde de didacticus, maar wezenlijker is datleraren meer leren stilstaan bij hun pedagogische idealen, hunbezieling en hun zelfbeeld als leraar. Alleen genspireerde lerarenkunnen de stress en de hectiek van het vak op termijn aan.

De nieuwe hoogleraar heeft met collegas van het UtrechtseInstituut voor de Lerarenopleiding IVLOS een begeleidingstrajectvoor leraren ontwikkeld. Onder de titel <I>Waar doe je hetvoor?<I> worden docenten in groepen gestimuleerd om na tedenken over hun houding ten opzichte van het leraarschap. Met namede ondersteuning van collega's bleek daarbij van cruciaal belang,merkte Korthagen.

"Temidden van de hectiek van alledag zijn veel lerarenschrikbarend eenzaam in hun pogingen vorm te geven aan de idealendie zij hebben of hdden toen zij kozen voor een loopbaan in hetonderwijs. Er gaat momenteel veel aandacht uit naar het tekort aanleraren en we doen er alles aan om meer mensen het beroep in tekrijgen. We zouden ons echter minstens zo druk moeten maken om hetbinnen houden van zittende leraren. Immers, burn-outverschijnselenbij ervaren leraren zijn aan de orde van de dag. Uit onderzoekblijkt dat het verlies van idealen of het ervaren van een gebrekaan ondersteuning bij het realiseren van die idealen eenbelangrijke rol speelt bij burn-out en bij beslissingen om dehuidige werkkring te verlaten. Aandacht voor de vraag 'waar doe ikhet voor?' is voor veel leraren dan ook niet louter een luxe, maarpure noodzaak om met hart en ziel aan het werk te kunnenblijven."

EH