Veelgestelde vragen over de PC regeling

Body: 
Welke regeling kan ik het beste kiezen, de renteloze leningof de onkostenvergoeding?

Wanneer iemand aan de voorwaarden voldoet, kan er tegelijkertijdvan de regeling gebruik worden gemaakt. Er hoeft dus niet gekozente worden.

Kan ik met terugwerkende kracht deelnemen ?

De renteloze lening is bedoeld om de aanschaf van een PC tevergemakkelijken. Die zult u in de regel dus vlak voor of na deaanschaf aan moeten vragen. De faculteiten en diensten beslissenzelf, of ze nog aannemelijk vinden dat de lening bedoeld is voor deaanschaf. De afspraak over de onkostenvergoeding mogen we van deBelastingdienst alleen maken voor toekomstig loon, en kan daaromniet met terugwerkende kracht worden afgesproken.

Hoe oud mogen de nota's zijn?

De nota's moeten aantonen, dat de kosten werkelijk gemaakt zijn.Als de nota's te oud zijn, worden de kosten bij controle door deBelastingdienst wellicht al als gedeeltelijk afgeschrevenbeschouwd. Om dat te voorkomen mogen de nota's niet ouder zijn dan6 maanden.

Kan ik die onkostenvergoeding ook ineens uitbetaaldkrijgen?

Nee, want dan heeft de afspraak om het brutoloon te verlagenvolgens de Belastingdienst onvoldoende realiteitsgehalte. De nuvastgestelde regeling, met een minimum looptijd van 1 jaar, is doorde inspectie goedgekeurd.

Mag ik ook andere kosten onder de onkostenvergoedinginbrengen, zoals telefoonkosten?

Nee, want de Belastingdienst staat deze voorziening alleen toevoor apparatuur en de bijgeleverde systeemsoftware.

Blijven deze regelingen gelden na de voorgenomenbelastingherziening van 2001?

Het is nog niet duidelijk wat de voorgenomen belastingherzieningbetekent voor deze regelingen, omdat het besluitvormingsproces nogin de beginfase is. Wij gaan ervan uit dat lopende afsprakenafgehandeld kunnen worden. Mocht dat niet het geval zijn dan zalnaar een passende oplossing worden gezocht.

Met vragen kunt u terecht bij de personeelsfunctionaris van defaculteit of dienst.