Veldhuis: hoger onderwijsbeleid beangstigend

Body: 
Foto: Rob Huibers
Bij de opening van het academisch jaar in Utrecht,afgelopen maandag, was er extra aandacht voor het net geopendeUniversity College (UC). UC-eerstejaars Dirk Jan Koch sprak een(Engels) woordje in de Domkerk. Maar voor het overige stond hetfeest in het teken van de verdergaande bezuinigingen op het hogeronderwijs en het gevaar om daardoor de aansluiting met demaatschappij te missen.

Collegevoorzitter drs J. Veldhuis haalde het prestigieuzetijdschrift 'Nature' aan. Dat omschreef de voornemens van Paars-IIom geen extra geld uit te trekken voor wetenschappelijk onderzoekals een "rearrangement of deckchairs on a sinking ship." Zelfnoemde Veldhuis het beleid van het nieuwe kabinet"beangstigend".

Universiteiten leiden de komende jaren een groeiend aantalstudenten op, zo betoogde Veldhuis; de vraag naar academici op dearbeidsmarkt zal alleen maar stijgen. Het zou dus logisch zijn alshet kabinet het hoger onderwijs meer geld geeft. Zeker nu deNederlandse economie de wind in de zeilen heeft. Maar niets isminder waar. De universiteiten moeten honderd miljoen guldenophoesten vanwege een 'efficiencykorting' die Paars-II heeftbedacht. Ook moeten zij de nog openstaande bezuiniging van 200miljoen uit het tijdperk-Ritzen voldoen.

Niettemin beklemtoonde Veldhuis "vertrouwen in de minister" tehebben; hij riep zelfs op tot een "loyale uitvoering van debezuinigingen." De race om Paars II te bewegen het hoger onderwijsextra te fourneren is gelopen; de race om dat een volgende keerwél te laten lukken moet nu beginnen. En wel, aldus Veldhuis -die daarmee anticipeerde op de rede van rector magnificus dr H.O.Voorma -, bij de universiteiten zèlf. "Iedere maand van dekomende paar jaar zal duidelijk gemaakt moeten worden hoebelangrijk de kennisinfrastrutuur is."

Voorma onderstreepte in zijn rede eveneens het belang van een'contract' tussen universiteiten en maatschappij. Hij maakte eenvergelijking met het boerenbedrijf. Bij de perikelen rond devarkenspest kwam opeens aan het licht hoe diep de kloof was die wasontstaan tussen maatschappij en de agrarische sector. Voorkomenmoet worden dat de kloof die er al bestaat tussen hetwetenschappelijk bedrijf en de samenleving, eenzelfde diepte gaatbereiken, meende de rector.

En overigens is er al veel waar Utrecht trots op kan zijn, enwat kanbijdragen tot die maatschappelijke en politieke waardering,merkten rector en voorzitter op. Dat zou alleen beter uitgedragenmoeten worden. Veldhuis maakte er diezelfde avond al een begin meedoor op het NOS-Journaal uit de doeken te doen welk een aanwinst UCvoor Utrecht is.

Met de speech van Dirk Jan Koch, oud voorzitter vanscholierenbond LAKS en eerstejaars student op het UniversityCollege, onderstreepte de universiteit nogmaals haar tevredenheidover dit 'Oxford onder de Dom'.

Koch roemde de breedte van de opleiding, de internationaleopzet, de individuele begeleiding én de drie maanden vakantiedie hij bij UC krijgt. Hij kon het echter niet nalatenéén nadeel te noemen: de hoogte van het studiegeld.

AH