Verbeterplannen bij Sociale Wetenschappen

Body: 
Psychologie en pedagogiek hebben een uitgebreidverbeterplan opgesteld om tegemoet te komen aan vele klachten vanstudenten. Zo moeten de bereikbaarheid van docenten, de onderlingecommunicatie en faciliteiten verbeteren. Jaarlijks zal de meningvan de student in een representatieve enqute worden gepeild om tezien waar meer verbetering nodig is.

De twee opleidingen van de faculteit Sociale Wetenschappenkwamen niet best uit de studentenqute van het tijdschrift'Elsevier' en de 'Keuzegids'. Daarom kwam een team van hetuniversitaire project Hoger op de Ranglijst dit voorjaar langs omalle klachten bij psychologie en pedagogiek te inventariseren enook heeft de faculteit haar eerstestudenten-tevredenheids-onderzoek gehouden. Daaruit bleek dat destudenten ook echt reden tot klagen hebben.

Opvallend is dat studenten van beide opleidingen een soort vanthuishonk missen. Colleges worden verspreid over De Uithof of debinnenstad gegeven, waardoor een eenheid ontbreekt. Voor hetbestuur is dit probleem niet het meest gemakkelijk op te lossen.Geprobeerd wordt de ruimtes per opleiding te concentreren zodat eriets van een 'eigen schooltje' ontstaat. Ook wordt de optie van eenontmoetingsruimte bekeken.

Wat de onderlinge verbondenheid ook kan vergroten, is een beterebekendheid van de docent. Met name psychologie-studenten ervareneen grote afstand tot de docent. Om dit probleem aan te pakken,moeten docenten zich beter en uitgebreider voorstellen en altijdvisitekaartjes op zak hebben. Ook moeten ze minimaal tien minutenna een college 'nablijven' om studenten te woord te staan.Bovendien moet de bereikbaar van docenten worden vergroot doorvoicemail en e-mail. Aan het perfectioneren van het mentorsysteemwordt al gewerkt. Behalve behulpzaam zijn bij studiekeuzes moet dementor ook het 'algemene welbevinden' van de student beter in degaten houden.

Daarnaast worden er tientallen verbeteringen op diverseterreinen voorgesteld. Er komen onder meer in/uit bordjes voormedewerkers, betere afspraken over spreekuren,bijscholingscursussen en wegwijzerbordjes. Pedagogiek hangt eenserviceposter op waar en bij wie en tussen welke tijden een studentmet bepaalde vragen moet zijn. Tentamens zullen niet meer wordengehouden in zalen met vast meubilair zoals in Trans 1 waardoorstudenten over elkaar heen moeten klimmen en voortaan zal detentamenuitslag binnen de afgesproken termijn van drie weken op hetprikbord hangen.

GK