Verbouwing Veritas stuit op verzet

Body: 
De gezelligheidsvereniging Veritas heeft al jarenverbouwingsplannen. Het monumentale pand aan de Kromme Nieuwegrachten het achtergelegen modernere gedeelte hebben dringend eenopknapbeurt nodig om de geluidsoverlast terug te dringen. Althans,dat vindt Veritas zelf. De buurtbewoners zijn minder blij met deverbouwingsdrift. Protesten zijn er de oorzaak van dat de plannenmoeten worden aangepast.

"Hier, aan de achterkant, komt een extra verdieping waar denieuwe sociëteit in komt. Die zit nu aan de voorkant." Gijsvan Gool, praeses van Veritas, wijst naar de maquette van hetgebouw. "De benedenverdieping wordt een feest-,toneel- endiscobunker. De ingang wordt verplaatst, van de voor- naarachterkant."

Van Gool cirkelt met zijn hand boven de kartonnen maquette: "Dekeuken, die nu nog geënt is op het gaarkeukenidee gaatverdwijnen. Dat wordt een borrelzaal. Boven in de huidigesociëteit komt een nieuw eetcafé voor Veritijnen enintroducées met een kleinere keuken."

De verbouwingsplannen zijn niet ineens uit de lucht komenvallen. De studentenvereniging is al sinds 1993 verplicht om hetpand te isoleren in verband met de milieuwet die grenzen stelt aangeluidsoverlast. "Daar voldoen we gewoon niet aan. Veritas heeftaltijd wel overlast veroorzaakt. Met deze verbouwing willen we deoverlast tot het nulpunt terugbrengen. We zijn nu al vijf jaarplannen aan het maken om dat voor elkaar te krijgen." De praesesschat dat deze aanpassingen zo'n 2,7 miljoen gulden gaankosten.

Advocaat

De buurtbewoners rond de gezelligheidsvereniging zijn echterontevreden met de verbouwingsplannen: er zijn zo'n negenbezwaarschriften tegen de verbouwing ingediend. Buurman Erik deMeij is één van die bezwaarschrift-schrijvers. "Ik woonhier al twintig jaar en ik heb al zoveel ruzies en vechtpartijenmet hen meegemaakt. Het is heel moeilijk om iets geregeld tekrijgen bij Veritas."

Het grootste bezwaar heeft De Meij tegen de extra verdieping."Er komt vier meter muur bovenop de bestaande. Dat neemt heel watdaglicht weg uit onze tuin. Om nog maar te zwijgen van de overlastdie wij gaan krijgen als ze beginnen met de bouw. De Meij vreestdat de extra zaal verhuurd gaat worden: "Ze gaan er zoveel geld instoppen, dat willen ze toch terugverdienen." Buurvrouw AnnetSchoonhoven: "En, ik snap ook niet waarom ze hun capaciteit willenuitbreiden. Daar gaan wij niet mee akkoord."

Veritas heeft nu nog geen bouwvergunning gekregen van degemeente. De welstandscommissie heeft het bouwplan inmiddelsgoedgekeurd. Doordat de buurtbewoners in opstand zijn gekomen moetde vereniging het plan aanpassen voordat de raadscommissieRuimtelijke Ordening het in de vergadering aan het eind van dezemaand behandelt. Die commissie kan een bouwvergunning weigeren. Ookde provincie moet de bouwplannen goedkeuren omdat hetbestemmingsplan gewijzigd moet worden. Bewoners kunnen bij derechter in beroep gaan tegen de goedkeuring van die wijziging. Alsdat niet lukt, kunnen ze nog in beroep bij de Raad van State.Veritas kan dus op z'n vroegst in oktober beginnen met bouwen, maarhet kan ook nog jaren gaan duren.

Annet Schoonhoven wil naar de rechter stappen als er eenbouwvergunning wordt verleend. Ook buurvrouw Lidia Louwrier, dieaan de Nobeldwarsstraat naast Veritas woont is vastbesloten om eenadvocaat in de arm te nemen. "Ons huis neemt in waarde af doordatdie ingang naast onze voordeur wordt gelegd. Als het mogelijk isgaan we daar een schadevergoeding voor eisen."

Gijs van Gool begrijpt de klachten uit de buurt. "Maar", zegthij, "dit is het beste plan, we hebben alle opties al bekenen. Ikhoop dat we met het wegnemen van de geluidsoverlast ook watergernis wegnemen." Van Gool is optimistisch over de gemeentelijkeprocedures: "We gaan er vanuit dat we wel een bouwvergunningkrijgen van de gemeente en we in oktober gewoon kunnenbeginnen."

Joke van der Glas