Verzet tegen opheffing Rechten-opleiding RBM

Body: 
Studenten recht, bestuur en management (RBM) zijn vanplan juridische stappen te ondernemen tegen de faculteitRechtsgeleerdheid. Ze zijn het niet eens met het opheffen van hunopleiding. Bovendien blijken de studenten zonder dat ze daarvan opde hoogte zijn gesteld niet als jurist, maar als bestuurskundige afte studeren.

Enkele actieve ouderejaars studenten RBM hebben het initiatiefgenomen tot het indienen van een bezwaarschrift bij het college vanbestuur. De studenten willen het faculteitsbesluit de opleiding opte heffen aanvechten. Daarnaast protesteren ze tegen het feit datRBM-ers vanaf 1 september naar alle waarschijnlijkheid afstuderenin de bestuurskunde in plaats van de rechtsgeleerdheid.Studievereniging Perikles moet nog beslissen of het initiatief vande ouderejaars wordt overgenomen.

De studenten besloten actie te ondernemen naar aanleiding vaneen emotioneel geladen bijeenkomst afgelopen vrijdag waarin decaanKoers het faculteitsbesluit trachtte toe te lichten. Eén vande argumenten voor het stopzetten van de studie is volgens Koers derecente verandering in het Centraal Register Opleidingen HogerOnderwijs (CROHO). RBM wordt hierin als bestuurskunde geoormerkt.Gevolg daarvan is volgens de decaan dat de opleiding sterkgewijzigd had moeten worden en teveel met de nieuwe opleidingbestuur- en organisatiewetenschap zou zijn gaan concurreren.

Preses Roel Kusters van Perikles vindt dat de faculteit"nalatig" is geweest in de aanloop naar het nieuwe CROHO."Waarschijnlijk wilde de faculteit graag eenbestuurskunde-opleiding binnenhalen , maar heeft men zich voldoendegerealiseerd wat de consequenties daarvan zouden zijn." Decomplottheorie waarin de universiteit RBM heeft opgeofferd voorbestuur- en organisatiewetenschap, wordt door Kusters nietonderschreven. "Dat zou wel heel kwalijk zijn."

Tot verbazing van de aanwezigen bleek afgelopen vrijdag dat deaanpassing van het CROHO ook betekende dat studenten al perseptember 2000 niet meer zullen afstuderen in de rechtsgeleerdheid,maar in de bestuurskunde. "Sommige studenten voelen zich gepakt",meent Kusters. "Zij hebben bewust gekozen voor een studie metzeventig procent juridische vakken en blijken nu opeensbestuurskundigen te worden."

Decaan Koers zegde de studenten toe te onderzoeken of gedurendeeen overgangsfase tot september 2002 toch een rechtenbul kan wordenafgegeven met een aanttekening recht, bestuur en management.Studenten die na die datum afstuderen zullen echter zeker een bulbestuurskunde moeten krijgen. Ook de aanttekening komt tevervallen.Koers wil bekijken in hoeverre ook daar nog een mouw aante passen is. De studenten willen de pogingen van Koers echter nietafwachten en gaan de zaak voorleggen aan het college vanbestuur.

XB